0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Seilerbakken – Sarpsborg Seilforening.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Sarpsborg Seilforening starter arbeidet med privat detaljregulering for Seilerbakken i Sarpsborg kommune. Planen har fått planID 36005.

Varslingsgrensen er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart. Planområdet omfatter flere eiendommer, bl.a. gnr./bnr./fnr.: 1112/1, 1112/1/15, 1112/1/93, og utgjør ca. 36 daa.

Kommunedelplan for kystsonen 2021 – 2033 legges til grunn for planarbeidet. Detaljregulering for Seilerbakken – Sarpsborg Seilforening vil ikke bli vedtatt før Kommunedelplan for kystsonen 2021 – 2033 er vedtatt.

Planområdet inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre, planID 36001. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Sarpsborg Seilforening sitt idrettsanlegg i Løkkevika er et senter for seiling i regionen. Foreningen ønsker å tilrettelegge for nåværende og fremtidig aktivitet gjennom en utvikling av seilermiljøet, en fysisk oppgradering av idrettsanlegget og tilrettelegging for allmennhetens bruk.

Hensikten med planen er hovedsakelig å tilrettelegge for et idrettsanlegg tilpasset Sarpsborg Seilforenings aktivitet:

  • Tilrettelegge for at dagens klubbhus, Seilerhytta, kan brukes til fritidsbolig.
  • Tilrettelegge for nytt klubbhus etablert ved bryggeanlegget i sør.
  • Oppgradere bryggeanleggene og utvidelse av eksisterende småbåthavn.
  • Tilrettelegge for tilhørende parkering, interne trafikkløsninger og teknisk infrastruktur.

Detaljregulering for Seilerbakken, Sarpsborg Seilforening er vurdert mot behovet for konsekvensutredning i forskrift om konsekvensutredninger. Vurderingen tilsier at planen ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, etter § 10, i et slikt omfang at krav om konsekvensutredning utløses. Viser til vedlagt notat. Videre har det blitt gjennomført kartlegging og utarbeidet rapport av marint naturmangfold ved foreningens brygger i Løkkevika. Viser til vedlagt rapport.

Vi ber om at eventuelle leietakere og rettighetshavere blir informert. 

Informasjon

Det vil bli invitert til et informasjonsmøte i Sarpsborg Seilforenings lokaler. Dato vil bli kunngjort på Sarpsborg Seilforening sine hjemmesider sarpsborg-seilforening.no og Facebook.

Hensikten med møtet er å informere om planarbeidet og ha dialog med berørte parter.

Oppstart av planarbeidet vil også varsles med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad. Informasjon om oppstart blir lagt ut på kommunens nettside under «Kunngjøringer» (www.sarpsborg.com) og på www.sweco.no/aktuelt/category/kunngjoringer/.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco Norge AS v/ Marianne Borgås Glomvik på telefon 99580553 eller e-post til Marianne.glomvik@sweco.no.

Innspill eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på e-post til Marianne.glomvik@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Marianne Borgås Glomvik, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg.

Kopi sendes til postmottak@sarpsborg.com (merk e-posten med saksnummer 17/03634)
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg (merk brev med saksnummer 17/03634)

Frist for innspill: 08.08.2022.

 

Videre saksgang

Mottatte innspill blir dokumentert, vurdert og kommentert som en del av planarbeidet og vil være et grunnlag for utarbeidelsen av et planforslag. Planforslaget oversendes kommunen til behandling, og sendes deretter ut på offentlig ettersyn/høring. Det vil da være anledning til å komme med merknader og innsigelser (fra innsigelsesmyndigheter) til planforslaget som vil bli vurdert, før planforslaget blir sluttbehandlet i Sarpsborg kommune.

Med vennlig hilsen

Sweco Norge AS
Marianne Borgås Glomvik

Vedlegg:

Copy link
Powered by Social Snap