0 of 0 for ""

Energi, miljø og industri

Elektrifisering og energiteknologi

Elektrifisering er en sentral del av løsningen på klimakrisen. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, innovative energiteknologier og intelligente metoder for kostnadsreduksjon. Elektrifisering gir et økt behov for strøm, som kan gi store konsekvenser for kostnader, natur, klimagassutslipp og arealbruk.

Våre eksperter har bred erfaring i alle prosjektfaser, fra konseptutvikling og strategi til detaljert ingeniørarbeid, og drar nytte av sitt arbeid med energi innenfor bygg, transport og kraftnettsektorer for å finne synergier og drive innovasjon på tvers av områdene.

I Sweco er vårt markedssegment innen elektrifisering og energiteknologi sentrert rundt effektiv sluttbruk av energi. Vi samarbeider med et bredt spekter av kunder, inkludert kollektivselskaper, lastebileiere, ladeoperatører, byggherrer, entreprenører, kommuner og fylkeskommuner, for å hjelpe dem på veien mot nullutslipp gjennom smart elektrifisering. Våre prosjekter fokuserer på å minimere behovet for oppgraderinger av strømnettet, samtidig som vi optimaliserer bruken av eksisterende nettinfrastruktur.

Energistrategi og konseptutvikling

Sweco leverer grundige energiutredninger for optimalisering av energiforsyning. Vi bistår våre kunder i å oppnå full energiselvforsyning eller utvikle kostnadseffektive energiløsninger. Våre tjenester inkluderer tidligfaseanalyser og strategisk rådgivning for å sikre vellykket planlegging og gjennomførbarhet av prosjekter. Vi utfører detaljerte analyser av energiforbruk, identifiserer forbedringspotensial, håndterer økt strømforbruk fra elektrifisering, og foreslår løsninger for optimal energibruk og utnyttelse av synergier mellom forbruksmønstre, lokal produksjon, energibærere og ressurser.

Våre energiutredninger inkluderer omfattende vurderinger av energiforbrulk og effektiviseringstiltak, samt analyser av potensial for fornybar energiproduksjon. Vi tilbyr prosjektering av energisystemkomponenter som solceller, høyspent, lavspent elektro og VVS. Våre rådgivere bistår også med nødvendige søknadsprosesser og kommunikasjon med myndigheter for å sikre godkjenning.

Kollektivtransport

Sweco er ledende i å bistå kollektivtransportsektoren med overgangen til nullutslippsteknologi. Vi tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester, inkludert mulighetsanalyser, optimalisering av depoter, samt dimensjonering av ladeinfrastruktur og utforming av ladeplaner for elektriske busser og nullutslippskjøretøy.

Vi har en helhetlig tilnærming, og vurderer alle aspekter av mobilitet i sammenheng med elektrifisering for å sikre en bærekraftig og effektiv overgang til nullutslippstransport. Vi tilbyr ekspertrådgivning og innovative løsninger som ikke bare reduserer utslipp, men også fremmer en mer bærekraftig fremtid for kollektivtransporten.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Sweco er ledende innen utslippsfrie bygg- og anleggsplasser (BA-plasser) og har siden 2020 tilbudt ekspertise innen rådgivning for utslippsfri bygging. Vår uavhengige rådgivning hjelper byggherrer å maksimere potensialet for utslippsfrie byggeplasser, med detaljert planlegging og kartlegging av muligheter.

Vi har spesialkompetanse i energi- og effektbehovsanalyse for fullstendig eller delvis utslippsfrie BA-plasser, som demonstrert i prosjekter for klimaetaten i Oslo Kommune. Gjennom vårt banebrytende arbeid med Tøyenbadet, har vi etablert en grundig rapport som reflekterer vår innsikt og erfaring.

Vår erfaring har resultert i et solid kunnskapsgrunnlag om utslippsfrie maskiner, og vi har en detaljert oversikt over tilgjengelige utslippsfrie maskiner og utstyr i markedet, samt tilgjengelige batteri- og ladecontainere. Sweco har utviklet innovative verktøy for å beregne effektbehovet fra utslippsfrie BA-plasser, og vi har effektive metoder for å evaluere behovet for stasjonære batterier og for å planlegge hvordan byggherrer/entreprenører kan oppnå utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Elektrifisering av tungtransport

Elektrifiseringen av tungtransport er en voksende trend, og Sweco er i forkant av denne utviklingen, med målrettet fokus på å tilby bærekraftige og kostnadseffektive løsninger for transportsektoren. Vår ekspertise gjør oss til en ideell partner for både store og små transportaktører som ønsker å navigere i overgangen til nullutslippskjøretøy.

Sweco har utviklet spesialiserte verktøy for å identifisere de mest passende energibærerne for dine transportbehov. Vi veileder våre kunder i valg av lastebilmodeller basert på tilgjengelige alternativer i markedet, og reduserer usikkerheten knyttet til ladeinfrastruktur og kjøretøyenes rekkevidde. Vår rådgivning tar hensyn til et komplett tekno-økonomisk perspektiv, inkludert total cost of ownership (TCO), for å sikre at investeringen er lønnsom over tid.

Som en stolt partner i Grønt Landtransportprogram (GLP) og en aktiv deltaker i el-transportforum, er Sweco forpliktet til å fremme grønnere alternativer innen landtransporten. Med vår innsikt og erfaring, kan vi hjelpe transportaktører med å oppnå sine nullutslippsmål raskt og effektivt.

Havneelektrifisering

Sweco står i spissen for å fremme utslippsfrie havner gjennom avansert elektrifisering av havneprosesser. Vår dybdekunnskap om både direkte elektrifisering og indirekte løsninger som hydrogen og energihubber, gjør oss til en foretrukken partner for havneprosjekter. Vi har utviklet robuste modeller og arbeidsmetoder som er spesialtilpasset for komplekse maritime operasjoner.

Med vår omfattende erfaring med landstrøm og ladestrøm for skip, er Sweco godt rustet til å analysere anløpsmønstre, liggetider og utvikle skreddersydde løsninger for energiforsyning til maritim transport. Vi legger vekt på en helhetlig og sirkulær tilnærming i vår rådgivning, noe som sikrer bærekraftige og fremtidsrettede resultat.

Våre eksperter kartlegger tilgjengelig nettkapasitet, og identifiser synergier mellom eksisterende og ny ressurser. Vi bistår kundene våre fra initial konseptvalg til detaljert prosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag.

Tekno-økonomisk Due Dilligence av ladeoperatører

Sweco har omfattende erfaring med å utføre teknisk og økonomisk Due Diligence (DD) for ladeoperatører, og har spilt en nøkkelrolle i å veilede kapitalinvestorer gjennom vurderingsprosessen. Vårt arbeid har inkludert bistand til investorer som vurderer å investere i noen av Nordens største ladeoperatører.

Våre eksperter har gjennomført Due Diligence-prosjekter for et bredt spekter av ladeoperatører, som dekker både hurtiglading og destinasjonslading. Vi har kapasitet til raskt å mobilisere et DD-team som kan bistå deg i å ta informerte og fremtidsrettede investeringsbeslutninger.

Ladestrategi og optimal plassering

Når transportsektoren tar steget over til elektrifisering, møter vi utfordringer som krever dyptgående kunnskap om samtidighet, strømnettskapasitet, strategisk plassering av ladeinfrastruktur og effektiv arealbruk. Sweco er ledende i å utforme ladestrategier som møter disse utfordringene og bistår i opprettelsen av ladeanlegg for en bærekraftig fremtid.

Sweco tilbyr ekspertrådgivning for å identifisere hvor det er størst behov for lading, og vi utvikler helhetlige strategier for å imøtekomme innbyggernes ladekrav. Våre innovative verktøy og metodikk er spesialdesignet for å finne de optimale plasseringene for ladeinfrastruktur, både i urbane områder og langs viktige transportruter.

Batteriløsninger og fleksibilitet

I en tid hvor energisystemets fleksibilitet er mer kritisk enn noensinne, tilbyr Sweco spesialisert rådgivning for integrering av stasjonære batterier og avanserte energiløsninger. Med et stadig mer belastet strømnett, er bruken av stasjonære batterier, mikronett, virtuelt mikronett, og vehicle-to-grid (V2G) løsninger avgjørende for å optimalisere energibruk, kutte effekttopper og redusere nettleiekostnader.

Vårt team av eksperter har dybdekunnskap og omfattende erfaring med å analysere energiforbruk, dimensjonere batterisystemer, utarbeide konkurransegrunnlag, og evaluere teknologileverandører. Med de nye mulighetene til å delta i Statnetts frekvensreguleringsmarked, kan stasjonære batterier også tilby betydelige økonomiske fordeler og bidra til økt energiforsyningssikkerhet.

Søknad om støtte til Enova/Innovasjon Norge

Sweco har omfattende erfaring med å bistå kunder i å sikre støttemidler gjennom vellykkede søknader til Enova. I over et tiår har vi vært en pålitelig partner for bedrifter som søker finansiering for energieffektivisering (ENØK) tiltak. I de senere år har vårt fokus utvidet seg til å omfatte innovasjonssøknader relatert til prosjekter som energiutredning, konseptutredning, og implementering av landstrøm.

Våre erfarne rådgivere har inngående kunnskap om Enovas ulike støtteprogrammer og kjenner til kriteriene som brukes i evalueringen av søknader. Denne ekspertisen har vært avgjørende for å hjelpe våre kunder med å oppnå finansiering for å realisere sine bærekraftige prosjekter. I tillegg til vårt arbeid med Enova, har Sweco bistått i å utforske og anvende relevante støtteordninger tilgjengelig gjennom Innovasjon Norge, ytterligere sikring av finansiell støtte for våre klienters innovative prosjekter.

Kontakt oss

Bilde av Elisabeth Baird

Elisabeth Baird

Divisjonsdirektør, Energi
Eirik Hordnes

Eirik Hordnes

Energi- og miljørådgiver, fagekspert elektrifisering
Bilde av Harald Birkeland, team energi

Harald Birkeland

Kontaktperson Energi, Øst og eksport
Frode Heksem

Frode Heksem

Gruppeleder Energiteknologi, Trondheim

Lurer på hvordan vi kan hjelpe deg med elektrifisering?

  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.