0 of 0 for ""

Vei i norsk natur.  Våt asfalt rundt sving.

Infrastruktur og samferdsel

Vei og trafikk 

Muligheten til å reise trygt og effektiv gjør byene våre mer attraktive. I Sweco samarbeider vi på tvers av fag for å sikre en helhetlig tilnærming til vei- og trafikkprosjekter.  

Våre trafikk- og mobilitetsrådgivere jobber hovedsakelig med trafikale problemstillinger i byområder, og er involvert i alt fra overordnede utredninger av store områder til detaljerte utredninger av  enkeltstående kryss. I sine prosjekter tilbyr våre eksperter spisskompetanse innen; trafikkanalyser, trafikkavvikling, transportmodeller, signalteknikk, mobilitetsplaner og kollektivtrafikk.  

Swecos veiingeniører samarbeider tett med kolleger fra konstruksjon og landskap for å sikre en helhetlig tilnærming til sine prosjekter. Vår kompetanse er bred og dekker alt fra trafikkplanlegging og veiprosjektering til kostnadsestimering.

Noen av våre prosjekter

Mobilitetsvisjonen 2050
Dataflytsoptimalisering av E39 Mandal – Lyngdal øst
3D-modell over nye E39 mandal øst. Illustrasjonen viser hvordan vegen vil gå mellom boligområde og naturområde

Transportanalyser og analyser av kollektivtrafikk

Nye infrastrukturprosjekter resulterer i ulike effekter. Swecos transportrådgivere har lang erfaring med å gjennomføre transportanalyser for å avdekke hvilken effekt ulike infrastrukturtiltak vil ha, uavhengig av om prosjektet er en ny motorvei, toglinje eller sykkelvei.  Analysene dekker alt fra endringer i antall reisende, endringer i reisevaner og valg av transportmiddel, til hvilke nytteeffekter de reisende får av tiltaket.   

Våre transportrådgivere utarbeider også transportanalyser for kollektivtrafikk. Slike analyser gir oss innsikt i hvordan kollektivtrafikken fungerer, hvem de reisende er, hvor de reiser til og fra. Med utgangspunkt i denne innsikten utarbeider vi forslag til tiltak for å bedre dagens kollektivtilbud.  

Samfunnsøkonomiske analyser

Swecos samfunnsøkonomer har lang erfaring med arbeid i samferdselssektoren, og gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser på vegne av ulike aktører i sektoren. Våre rådgivere regner på samfunnsnytten og kostnaden investeringer i infrastruktur vil medføre.  

Swecos rådgivere forstår sammenhengen mellom tiltakene og effektene de skaper, og jobber for å identifisere disse effektene og ikke minst formidle dette på en forståelig måte. 

Trafikksikkerhet

Sweco tilbyr bred rådgivning innenfor trafikksikkerhet ved prosjektering av gangveier, sykkelveier, motorveier og gater, i både tett by og i landlige områder. Sweco har sertifiserte trafikksikkerhetsrådgivere som har kunnskapen som trengs for å sikre at anleggene vi bygger blir mer trafikksikre. Swecos rådgivere har også lang erfaring fra utarbeiding av trafikksikkerhetsrevisjoner.  

Sykkel og gange

Myndighetene har mål om at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023, og Swecos mobilitetsrådgivere kan bidra til at vi når dette målet. Våre mobiltetsplanlegger og veiingeniørers erfaring er variert og spenner fra utarbeidelse av sykkel- og gangløsninger langs store infrastrukturprosjekter til gangveier, snarveier, turveier og overordnede gang- og sykkelplaner og strategier. Våre rådgivere har alltid sluttbrukeren i fokus, og legger vekt på å sikre en helhetlig forståelse av området og viktige målpunkter, uavhengig om det er snakk om trygge skoleveier og hjertesoner, tiltaksplaner, sykkel i tett by eller implementering av gåstrategier 

Våre mobilitetsplanleggere og veiingeniører samarbeider tett og kan bistå i prosjekter fra idéfase og mulighetsstudier til prosjektering og oppfølging i byggetid.  

Parkering

Ved hjelp av parkeringsanalyser bistår Swecos mobilitetsrådgivere eiendomsutviklere og offentlige byggherrer med å kartlegge hvor mange parkeringsplasser det er behov for. Med utgangspunkt i parkeringsnormer regner ekspertene på behovet i dagens situasjon, samtidig som de analyserer hva som vil kjennetegne en fremtidig situasjon. Rådgiverne kan også foreslå tiltak og planer for å få fremtidige arbeidstakere eller beboere til å velge bærekraftig mobilitet, slik at antallet parkeringsplasser reduseres.  

Våre mobilitetsplanleggere og veiingeniører samarbeider tett med våre landskapsarkitekter i forbindelse med utforming av parkeringsareal.  

Gateutforming

Gateutforming handler om å designe en gate på en måte som passer for alle trafikantgrupper, samtidig som man skaper et uteområde mennesker ønsker å oppholde seg i. Swecos mobilitetsrådgivere bidrar i skisseprosjekter, mulighetsstudier og reguleringsplaner for gaterI tillegg jobber et tverrfaglig team av bestående av blant annet landskapsarkitekter, vei- og VA-ingeniører med løsninger over og under bakken.  

Swecos gateuformingsprosjekter involverer vi brukerne av gaten for å undersøke hvordan de bruker den, og hva de savner. Våre rådgivere er godt kjent med veiledere og regelverk knyttet til universell utforming, og har også laget veileder for gatebruk.  

Knutepunktutvikling

Fortetting og knutepunktutvikling må til for å ruste byene våre for befolkningsveksten som kommer. Swecos rådgivere har erfaringen og kompetansen som kreves for å sikre god mobilitet til og fra, og i knutepunkt. Ved å samarbeide tett med arealplanleggere, byplanleggere og veiingeniører, sikrer våre mobiltetsplanleggere de beste trafikkløsningene for et knutepunkt og dets funksjoner.  

Våre rådgivere ser helhetsbildet og utvikler design som sikrer sammenheng mellom ulike transportvalg og -behov, og kan bidra med strategi, reguleringsplan, mulighetsstudier og analyser av knutepunkt. 

CEEQUAL

CEEQUAL er et internasjonalt anerkjent sertifiseringsverktøy, som måler hvor bærekraftig et anleggsprosjekt er planlagt og gjennomført. Systemet er bevisbasert og belønner prosjekter som viser engasjement for bærekraft ved å vise høy miljømessig kvalitet samt gode økonomiske og sosiale ytelser. Sweco har flere CEEQUAL-assessorer som kan gjennomføre CEEQUAL-sertifiseringer, og som bidrar med sin kunnskap om bærekraft i sine prosjekter.

Veiprosjektering

Veinettet er en essensiell del av samfunnets funksjonelle infrastruktur. Sweco har erfaring fra alle faser av vei- og gateplanlegging, fra tidlig konseptutvikling til byggeplaner. En av våre styrker er evnen til å tilpasse metodikken vår til størrelsen og kompleksiteten i prosjektet. Veiprosjektering og –bygging involverer alle typer fagområder. Vi legger derfor stor vekt på et tverrfaglig samarbeid i slike prosjekter, slik at vi er rigget til å løse alle typer utfordringer som dukker opp underveis på en effektiv og god måte. Våre eksperter har vært involvert i alle typer veiprosjekter – fra gang- og sykkelveier til nasjonale prosjekt i milliardklassen.  

Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner

Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner skal sørge for at nye og eksisterende vei- og trafikksystemer utformes eller utbedres på en måte som gir optimal sikkerhet for dem som ferdes i trafikken. Under TS-revisjoner og inspeksjoner luker våre fagfolk ut uheldige løsninger, feil og mangler så tidlig som mulig, slik at man unngår trafikkfarlige situasjoner. I Sweco har vi flere medarbeidere som er sertifisert av Vegdirektoratet til å foreta systematiske uavhengig granskninger av veianlegg og gater. Våre revisorer har innsikt i både TS-revisjon og TS-prosjektering. Dette gjør det enklere å se løsninger og gjøre en god totalvurdering.  

Veitekniske utredninger

Sweco kan bidra i alle faser av vei- og gateplanlegging, fra konseptutvikling til byggeplan. Våre veiplanleggere utfører faglige utredninger og utarbeider rapporter tilknyttet alle typer veiprosjekter. Veitekniske utredninger omhandler synliggjøring og tydeliggjøring av ett eller flere veitekniske tiltak med tilhørende konsekvenser. Vi vurderer fordeler og ulemper ved de ulike løsningene med bakgrunn i regelverkene som gjelder for ulike typer veier.    

I Sweco har vi et stort fagmiljø innenfor vei og trafikk, og vi har dyktige veiplanleggere ved kontorer over hele landet. Kontorene samarbeider tett om faglige problemstillinger og jobber tverrfaglig med andre eksperter innen veifaget.   

Motorvei og hovedvei

Motor- og hovedvei er selve livsnerven i moderne samferdsel. Å bygge dem krever optimal samhandling og koordinering mellom mange ulike fagfelt. Sweco planlegger og leder vei- og motorveiprosjekter over hele landet. Våre spesialister utfører alle deler av motor- og hovedveiprosjekter, fra planlegging og prosjektering, til gjennomføring og drift og vedlikehold. Blant annet legger vi stor vekt på å finne optimal trasé, tilpasse oss til terrenget og ivareta naturen og kulturlandskapet underveis. Våre ingeniører har solid kompetanse innenfor denne typen prosjekter og allsidig erfaring fra kompliserte og tverrfaglige oppdrag for en rekke offentlige etater.  

Swecos familjø innen samferdselselektro er også involvert i motorvei- hovedveiprosjekter. 

Kostnadsestimater og anslag i samferdselsprosjektet

Samferdselsprosjekter er ofte svært komplekse. Kvalifiserte kostnadsestimater og anslag er derfor helt nødvendig for å kunne realisere prosjektene uten unødvendig risiko. Med bakgrunn i tidligere erfaring fra prising og prosjektering av ulike samferdselsprosjekter, utarbeider vi kostnadsestimater som danner det faglige grunnlaget for et realistisk budsjett. Sweco har lenge hatt et sterkt fagmiljø innen kostnadsestimering av samferdselsprosjekter. Våre medarbeidere har lang erfaring fra alle planfaser, i både store og små oppdrag. 

Samferdselselektro

Swecos rådgivere innen samferdselselektro prosjekterer alt fra el-busser, el-biler og veitunneler til sikkerhetssystemer innen fagfeltene SRO, tele, lavspenning og høyspenning med tele. Swecos eksperter jobber også med å automatisere anleggene og oppsett av preventivt vedlikehold. Våre rådgivere prosjekterer og tegner hvordan ulike elektriske anlegg skal bygges for å være innovative, bærekraftige og samfunnsøkonomiske, og sørger for at de er gjennomførbare i henhold til lov, forskrift og teknisk regelverk. Vi bidrar også med uavhengig kontroll av prosjektert underlag og anleggsarbeid, blant annet som sakkyndige og eksperter.

Swecos elektrorådgivere har lang erfaring med små og store veiprosjekter. Vi har også kompetansen som trengs for å utføre ekspertvurderinger og som sakkyndig vitne. Swecos elektromiljø består av om lag 140 rådgivere med erfaring fra konsulent-, anlegg- og byggherresiden, og kan innta alle roller i et prosjekt.

Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter

Arne Nilssen

Kontaktperson samferdsel, Vest og Sør
Bilde av Jan Gunnar Simonhjell, team samferdsel

Jan Gunnar Simonhjell

Kontaktperson Samferdsel, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Amund Geicke, avdelingsleder

Amund Geicke

Kontaktperson, entreprenørkontakt
Bilde av Arve Stenrud, Regionleder sweco viken ski

Arve Stenrud

Regionleder, Infrastruktur Oslo

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Våre eksperter bistår i prosjekter av ulikt omfang og innhold, og svarer gjerne på de spørsmål du måtte ha. Send oss en henvendelse, så hører du tilbake fra en av våre rådgivere.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.