0 of 0 for ""

Infrastruktur 

Spor og bane

Sweco er Nord-Europas største rådgiver innenfor spor og bane. I Sweco Norge er vi involvert i spor- og baneprosjekter over hele landet, og jobber med alt fra trikk, t-bane og Bybane til Intercityutbygging og konsekvensutredninger.  

Våre banerådgivere samarbeider med eksperter fra andre fagfelt som for eksempel geoteknikk og elektro, og tilbyr tverrfaglig rådgivning og prosjektering for alle aspekter av et baneprosjekt. Vårt mål er å skape bærekraftige, trygge og effektive transportløsninger, og vi utfører alt fra planlegging av sporendringer til prosjektering av komplekse baneprosjekter.  

De siste årene har vi vært involvert i store spor- og baneprosjekter på tvers av landet, eksempelvis Bybaneutbyggingen i Bergen, Intercity Moss og trikkeprosjektet på Majorstua. 

Prosjekteksempler

Bybanen byggetrinn 4 Infrastruktur
Bybanen i dagen. Bybanen kjører forbi togstasjonen i solnedgang.

Spor

Swecos fagmiljø innen bane består av fagfolk med lang erfaring og ekspertise, og yngre, fagsterke sporprosjekteringsressurser. Målet er å tilby Norges beste og mest effektive miljø for planlegging og prosjektering av baneprosjekter. Våre eksperter deltar i, og leder, noen av Norges største intercity-jernbaneprosjekter, og vi har sentrale roller i utviklingen av både trikk, T-bane, gatemiljø og bybane i Norges største byer. Vi leverer prosjekt- og prosjekteringsledelse på alle plannivå, fra utredning og hovedplaner, til detaljplaner, byggeplaner og byggeledelse. Våre fagfolk er rådgivere for  store offentlige etater, samarbeider tett med entreprenører i totalentrepriser, og jobber direkte mot kunden med å lage underlag for forespørsler for totalentreprise. Kunden involveres tett i alle prosjektfaser, ikke minst i prosjekter der vi sammen med kundene gjennomfører samtidig prosjektering.  

Baneelektro

Swecos eksperter innen baneelektro prosjekterer alt fra elektriske ladestasjoner for biler, til tog, trikk og t-bane. Vi jobber med alt fra de største, nasjonale intercity- og samferdselsprosjektene til små kommunale prosjekter, og bistår med kompetanse fra fagfeltene SRO, tele, lavspenning, høyspenning med tele og kontaktledning. Swecos elektroeksperter jobber også med automatisering av anleggene og oppsett av preventivt vedlikehold. Våre rådgivere prosjekterer og tegner hvordan ulike elektriske anlegg skal bygges for å være innovative, bærekraftige og samfunnsøkonomisk lønnsomme, og sørger for at de er gjennomførbare i henhold til lov, forskrift og teknisk regelverk. Vi bidrar også med uavhengig kontroll av prosjektert underlag og anleggsarbeid, blant annet som sakkyndige og eksperter.

I Sweco vektlegger vi tverrfaglighet, og kan bistå i alle roller i prosjektet. Swecos elektromiljø består av om lag 140 rådgivere med erfaring fra konsulent-, anlegg- og byggherresiden, og vi kan innta alle roller i et prosjekt.

Utredning av baneprosjekter

Våre eksperter har lang erfaring med å utrede store og komplekse baneprosjekter, og vi er involvert i, og leder, pilotprosjekter der oppdraget er å komme frem til de mest kostnadseffektive plan- og prosjekteringsrutinene. Tett samspill med kunden og bruk av BIM-verktøy for visuell fremstilling av korridorer, traseer og tekniske utfordringer gjør at utredningsarbeidet blir effektivt utført med høy kvalitet.     

RAMS

Når jernbaneinfrastruktur planlegges, prosjekteres, bygges og vedlikeholdes, må det gjøres på en måte som sikrer at målene for sikkerhet, punktlighet og regularitet etterleves. Swecos fagfolk har lang erfaring med å identifisere og vurdere om systemet som bygges er innenfor akseptabel risiko og oppfyller sikkerhetskravene, og om risikoforhold håndteres på en korrekt måte. Våre RAMS-eksperter kan bistå med å vurdere ferdige anlegg og aktiviteter som utføres i anleggsfasen, og vi involverer kunden tidlig i tverrfaglige møter for å avdekke vesentlige forhold. Alt arbeid utføres i henhold til EUs forskrifter, lover og regler, og vi vurderer alle forhold opp mot Bane NORs akseptkriterier.  

CEEQUAL

CEEQUAL er et internasjonalt anerkjent sertifiseringsverktøy, som måler hvor bærekraftig et anleggsprosjekt er planlagt og gjennomført. Systemet er bevisbasert og belønner prosjekter som viser engasjement for bærekraft ved å demonstrere høy miljømessig kvalitet samt gode økonomiske og sosiale ytelser.

I Sweco har vi flere CEEQUAL assessorer som gjennomfører CEEQUAL-sertifiseringer. Våre assessorer fungerer som prosessledere og veileder prosjektteamet i bærekraftige løsninger, i tillegg samler de inn dokumentasjon og fungerer som et bindeledd med CEEQUAL. I sertifiseringsprosessen ser vi etter løsninger som ivaretar hensynet til økologi, økonomi og mennesker. Erfaringsmessig bidrar en slik sertifisering til mer bærekraftige prosjekter, noe som igjen kan føre til reduserte kostnader, styrket omdømme og økt lagånd blant prosjektmedarbeiderne.

Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter

Arne Nilssen

Kontaktperson samferdsel, Vest og Sør
Bilde av Amund Geicke, avdelingsleder

Amund Geicke

Kontaktperson, entreprenørkontakt
Bilde av Jan Gunnar Simonhjell, team samferdsel

Jan Gunnar Simonhjell

Kontaktperson Samferdsel, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Arve Stenrud, Regionleder sweco viken ski

Arve Stenrud

Regionleder, Infrastruktur Oslo

Vil du vite mer om hva vi tilbyr innen spor og bane?

Send oss en henvendelse, så hører du fra en av våre rådgivere.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.