0 of 0 for ""

Oversvømmelse i gate, kraftig regn. Fotgjenger går på fortau, veien er oversvømt.

Infrastruktur

Vann, avløp og overvann

Sikre vann- og avløpstjenester er avgjørende for at fremtidens byer og samfunn kan fortsette å vokse. Swecos eksperter sørger for at anlegg for vannbehandling og avløpsrensing leverer rent vann og tar hånd om avløpsvannet for millioner av mennesker hver dag. Vi har en flerfaglig tilnærming til våre prosjekter og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte. 

Våre rådgivere jobber også med å håndtere konsekvensene av klimaendringene, og prosjekterer for et varmere, våtere og villere vær. Våre eksperter prosjekterer for håndtering av dagligdagse og ekstreme nedbørshendelser, og samarbeider tett med blant annet landskapsarkitekter for å utarbeide overvannsløsninger som er tilpasset både mennesker og regnvannet. 

Våre eksperter på overvann vet hva som må til for å ruste våre lokalsamfunn mot et villere og våtere vær.

Noen av våre prosjekter

OREA-prosjektet
Bildet viser pumpene på innsiden av renseanlegget
Skybruddsmasterplan Nadderud
Mørke skyer, skybrudd, solen kommer gjennom
Klimatilpasset utbygging ved sjøen
Tromsø Kart over sjøen fra fugleperspektiv. Viser grøntområder, industriområder, havområder og eksisterende bygninger

Klimatilpasning

For å unngå oversvømmelser og flom, må vi tilpasse samfunnet et endret klima med mer intensiv nedbør. Swecos VA-rådgivere utarbeider flomanalyser og skybruddsplaner, og samarbeider tett med kommuner for å kartlegge hvordan ekstremregn og klimaendringer vil påvirke byplanleggingen.  

Swecos VA-rådgivere har ekspertisen som trengs for å kartlegge konsekvensene av ekstreme nedbørshendelser, styrtregn og ekstremregn og utarbeide ROS-analyser. Våre rådgivere arrangerer også tverrfaglige workshops for ulike aktører, og bruker visualiseringsverktøy for å formidle konsekvensene av et endret klima. Swecos VA-rådgivere samarbeider tett med andre fagområder for å sikre en best mulig overvannshåndtering.  

Overvannshåndtering

For å unngå oversvømmelser og forurensning må vi tilpasse samfunnet til et endret klima med mer intensiv nedbør. Dagens rørnett er ikke dimensjonert for fremtidens regn, og Swecos VA-rådgivere jobber for å finne innovative løsninger hvor vannet brukes som en ressurs. Swecos eksperter tilbyr tverrfaglig prosjektering av alle typer overvannsløsninger, og har lang erfaring med bekkeåpninger, flomveier, regnbed, grønne tak, fordrøyningsløsninger, permeable dekker og infiltrasjonstester. I tillegg blir sikring mot hav, flom og stormflo en stadig større del av vår arbeidshverdag. Swecos rådgivere utveksler erfaring fra hele det nordiske markedet for å videreutvikle kompetansen innenfor urban overvannshåndtering.  

Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett

Sweco har bred kompetanse innenfor hydraulisk modellering av VA-ledningsnett (vannledningsnett), avløpsledningsnett, overvannsledningsnett og alle tilhørende installasjoner og problemstillinger. Våre eksperter innen hydraulisk modellering tester alt som kan skje i ledningsnettet, og på den måten sikrer vi vannforsyning til befolkningen. Vi har lang erfaring med modellering av ledningsnett, spyleplaner, saneringsplaner, tiltaksanalyser, og kapasitet- og tilstandsvurderinger. Swecos VA-rådgivere utvikler også brannvannkart og ROS-analyser, og har god kompetanse på alle typer kjent programvare. I våre prosjekter kombinerer vi teoretisk kunnskap om beregninger med praktisk erfaring av gjennomføring av tiltak.

Vannbehandling og avløpsrensing

Sweco prosjekterer vannbehandling og renseanlegg for norske kommuner og interkommunale selskaper. Swecos eksperter gjennomfører dimensjonering, prosjektering, utarbeider anskaffelsesdokumenter, oppfølging i byggetiden og igangsetting av anleggene. Vi tilbyr også driftsassistanse for anleggene. Swecos rådgivere har solid og etterspurt kompetanse innen vann fra kilde til resipient. 

Overordnede planer

Sweco har bred erfaring fra å utarbeide overordnede planer for vann, avløp og vannmiljø. Våre VA-eksperter tilbyr utarbeidelse av hovedplaner, saneringsplaner, skybruddsplaner, beredskapsplaner og farekartlegging. Vi samarbeider tett med kunden når vi vurderer eksisterende situasjon, setter målsetninger og lager tiltaksplaner for VA-feltet. Systemanalyser inngår som en del av vår kjernekompetanse, og vi bruker aktivt digitale verktøy i dette arbeidet.  

 VA-transportsystemer og NoDig

Sweco har 100 års erfaring med vann- og avløpstransportsystemer. Våre rådgivere løser de fleste utfordringer knyttet til større overføringsanlegg og sammenknytning av felles vannforsyning på tvers av kommunegrenser. Swecos rådgivere har lang erfaring fra prosjektering av ledningsanlegg og pumpestasjoner, utarbeidelse av mulighetsstudier, skisse- og forprosjekter, prosessering og oppfølging i byggetid. Swecos rådgivere har bred kompetanse innen rehabiliteringsplaner for vann og avløp, og prosjekterer alle typer ledningsanlegg. Vi kan også bistå med anbudsarbeid for entreprenører.  

Våre eksperter har spesialkompetanse på alle typer NoDig-metoder. Sammen med kunden kommer vi frem til en miljøvennlig og gravefri løsning. Swecos VA-rådgivere er alltid oppdatert på siste nytt innen nye løsninger og produkter, retningslinjer for beregning, og dimensjonering og programvare som tilbys i markedet.   

Høydebasseng, trykkøkningsstasjoner og avløpspumpestasjoner

Vannforsyning gir et godt grunnlag for et sunt og bærekraftig samfunn. Sweco har lang erfaring med vannforsyning, og pumping av vann og avløp i alle faser. Våre rådgivere gjennomfører oppdrag som blant annet undersøker hvor mange pumper som er nødvendig for å opprettholde vanntrykket og vannmengde til nye boligfelt og en økende befolkning. Våre eksperter avdekker hvilke forhold pumpene må jobbe under, hvordan nye ledninger passer i eksisterende ledningsnett og hvor mye vann det er behov for under forskjellige situasjoner. Ved å ta hensyn til mulige fremtidsscenarioer, designe og dimensjonere riktig, sikrer vi driftssikre anlegg og gode arbeidsmiljø. I Sweco har vi bred kompetanse på høydebasseng og trykkøkningsstasjoner for vannforsyning, og avløpsnett med avløpspumpestasjoner, og Sweco ser hele systemet under ett. Sammen med kunden utarbeider vi den beste løsningen for en lang teknisk levetid. 

Bilde av Erling Matthiessen, team vann

Erling Matthiessen

Kontaktperson VA og overvann, Vest
Bilde av Ida Marie Herre, team vann

Ida Marie Herre

Kontaktperson VA og overvann, Midt og Nord-Norge
Bilde av Karin Kvålseth, team vann

Karin Kvålseth

Kontaktperson VA og overvann, Sør
Bilde av Karin Anja Arnesen, team vann

Karin Anja Arnesen

Leder Team Vann

Martin Berg Storaker

Kontaktperson VA og overvann, Øst
Bilde av Hilde B. Sund, regionleder sweco stavanger

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Vil du vite mer om våre tjenester innen VA og klima?

Fyll ut kontaktskjemaet så hører du fra oss
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.