0 of 0 for ""

Ras fra fjellside over vei. Steinblokker sperrer veien.

Infrastruktur

Flom og skred

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Sweco har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer. 

Flomvurdering

En grundig flomfarevurdering er avgjørende for å unngå ødeleggelser når flommen inntreffer. Uavhengig om det skal anlegges ny infrastruktur eller settes opp et bygg, stilles det krav fra NVE og kommunen om at det skal gjennomføres en flomvurdering.  Swecos flomeksperter identifiserer flomutsatte områder og gjør flomfarevurderinger gjennom flomberegninger, observerte flomskader og hydraulisk modellering. I disse beregningene inngår også klimaframskrivninger. Våre flomeksperter utarbeider også flomsonekart, slik at riktig byggehøyde sikres.  Swecos rådgivere er NVE-godkjente innenfor både flomhydrologi og hydraulikk, og samarbeider med kolleger som er involvert i infrastrukturprosjekter på tvers av landet. 

Flomsikring

Konsekvensene av en flom kan være enorme, men for hver krone som investeres i skadeforebygging reduseres utgifter knyttet til reparasjon. Swecos flomeksperter har lang erfaring med store og små flomsikringsprosjekt i urbane og landlige områder.  

Basert på informasjon fra flomsonekart identifiserer våre rådgivere mulige problemområder og utarbeider forslag til mulige flomsikringstiltak. De aktuelle flomsikringstiltakene modelleres inn i den hydrauliske modellen, hvor effekten av tiltakene simuleres for aktuelle flomverdier. Resultatene fra simuleringene legger grunnlaget for det/de endelige flomsikringskonseptetNår aktuelle flomsikringskonsepter er valgt, prosjekteres og kostnadsberegnes disse. Endelig valg av løsning avhenger av flere faktorer, blant annet kostnader, estetikk, drift og vedlikehold. Når endelig løsning er valgt, utarbeides anbudsdokumenter og arbeidstegninger. Sweco kan bistå i alle faser av et flomsikringsprosjekt, fra fremskaffing av grunnlagsdata i tidligfase til utarbeidelse av anbudsdokumenter, arbeidstegninger og byggeledelser.  

Skredfarevurdering

Swecos skredeksperter har erfaring fra vurdering av alle skredtyper: steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred. I tillegg kan våre geoteknikere bistå i vurderinger av områdestabilitet for vurdering av fare for kvikkleireskred.  Våre eksperter har lang erfaring fra forebygging av skredfare og håndtering av skredhendelser som har inntruffet. 

Skredsikring

I skredutsatte områder finnes det en rekke sikringstiltak man kan iverksette for å forebygge skredulykker. Varsling og midlertidig stans kan være aktuelle tiltak langs veier, bane og i forbindelse med anleggsarbeid. For ny eller eksisterende bebyggelse er det kun permanente tiltak som er tilstrekkelig. Swecos eksperter har lang og omfattende erfaring knyttet til vurdering av hvilke tiltak som er mest effektive og kostnadsbesparende, og kan bistå med å designe og prosjektere ulike tiltak. Vi har erfaring med alt fra rensk og bolting av få steinblokker til prosjektering og bygging av store ledevoller mot snøskred eller flomskred. 

Hvert år deler NVE ut skredsikringsmidler for å bidra til å sikre bebyggelse i skredutsatte områder. Sweco kan bistå med kompetansen du trenger i en slik søknadsprosess. 

Bilde av Børre helgesen, Regionleder

Børre Helgesen

Prosjektdirektør, Energi Oslo
Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør
Bilde av Per Ivar Bergan, team energi

Per Ivar Bergan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Vil du vite mer om hva vi tilbyr innen flom og skred?

Våre eksperter bistår i flom- og skredsikringsprosjekter over hele landet. Nysgjerrig på hvordan de kan bistå deg? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.