0 of 0 for ""

Treverk Høgskolen på Vestlandet

Bygninger

Klima- og miljøvennlige bygg

80 prosent av dagens bygningsmasse eksisterer allerede og byggene vi prosjekterer i dag må stå til fremtidens forventninger. I Sweco er bærekraft og klima en naturlig del av vår rådgivning, og vi samarbeider på tvers av fag og avdelinger for å sikre at våre oppdragsgivere og byggherrer når sine klima- og bærekraftsmål. 

Uavhengig av om du skal bygge nytt eller om du skal ta vare på noe gammelt, kan vi bistå med bærekraftsertifiseringer, klimarådgivning, livssyklusanalyser (LCA), sirkulærøkonomi, tilstandsvurderinger og rehabiliteringsekspertise. Våre rådgivere har god kjennskap til anvendelse av både norske og internasjonale standarder innenfor bærekraftdokumentasjon. Vi har BREEAM-sertifiserte rådgivere som kan bistå i både bygg og byutvikling.  

Noen av våre prosjekter

Høgskulen på Vestlandet Bygninger
Høgskulen på Vestlandet
Rehabilitering av Hamar Stasjon Bygninger
Rehabilitering Hamar Stasjon
Ombrukskartlegging av Aker Sykehus Bygninger
Aker Sykehus ombrukskartlegging

Rehabilitering

Å ta vare på det vi har, det er god bærekraft. Derfor har Sweco styrket sin satsning på rehabilitering av bygninger. Uavhengig av hvilken type bygg du ønsker å rehabilitere, kan våre eksperter hjelpe deg. Vi har erfaring med alt fra mur, tre og lettbetong – til tegl og lettklinker. Swecos rådgivere gjør kost-nytte-vurderinger knyttet til riving eller rehab, har bred erfaring fra rehabilitering av fasader og gjennomfører oppdrag for både private og offentlige kunder. 

Tilstandsvurderinger

Sweco har lang erfaring med tilstandsvurderinger av ulike typer bygg, og gjennomfører tilstandsvurderinger i henhold til NS3424. Vi har ekspertise på ulike materialer og lang erfaring med å vurdere hvorvidt eksisterende konstruksjon krever rehabilitering, riving eller opprusting. Resultatet av tilstandsvurderingen presenteres i en tilstandsanalyse som kan brukes når tiltak på eksisterende konstruksjon skal vurderes.  

Våre rådgivere samarbeider på tvers av fag og avdelinger for å sikre et best mulig resultat. Vi har også tilgang til FDV-dokumentasjon og sjekker faktisk tilstand opp mot ønsket tilstand.  

BREEAM-sertifisering

BREEAM er en internasjonal miljøsertifisering brukt for å miljøklassifisere nye og eksisterende bygg. BREEAM NOR er ordningen som benyttes for nybygg eller større rehabiliteringer i Norge, for eksisterende bygg benyttes ordningen BREEAM IN-USE International.  

BREEAM gjør det mulig å måle hvordan et bygg scorer på ulike miljøaspekter, fra prosjektering til drift. Målet er å prosjektere, bygge og drifte på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte. Sweco har rådgivere som er utdannet BREEAM NOR AP og BREEAM NOR-revisorer, og vi tilbyr også utarbeidelse av dokumentasjon for flere av miljøaspektene underlagt BREEAM NOR. Sweco har en rekke rådgivere med BREEAM NOR og BREEAM IN-USE-utdannelse, alle med variert erfaring fra ulike typer bygg i alle prosjektfaser og miljøsertifiseringsnivåer. Vi bistår i prosjekter på tvers av landet, og samarbeider tett med BREEAM-eksperter i Sweco UK for å sikre at vi ligger i front. 

Miljøkartlegging i bygg

Swecos miljørådgivere kan bistå med miljøkartlegging av farlig avfall i forbindelse med riving, rehabilitering og ombygging. Våre miljørådgivere har lang erfaring med kartlegging av farlig avfall i henhold til teknisk forskrift (TEK17). Funnene oppsummeres i miljøsaneringsrapporter. I tillegg utarbeider vi avfallsplaner iht. TEK 17 som forteller hvordan riveavfallet planlegges å sorteres. Våre miljørådgivere har også kompetansen til å undersøke mulighetene for ombruk og sirkulære løsninger, inkludert BREEAM.  

Trekonstruksjoner

Trekonstruksjoner er både klimamessig og økonomisk bærekraftige. I Sweco er vi markedsledende innen trekonstruksjoner, og har blant annet prosjektert verdens høyeste trehus, Mjøstårnet. Våre eksperter jobber med alle typer trekonstruksjoner. Gjennom lang erfaring fra detaljprosjektering, vet vi at de beste resultatene kommer ved tidlig involvering. Våre ingeniører kan gå inn i alle faser, fra rådgivning i skisseprosess til detaljprosjektering og oppfølging i byggetid.  

Trekonstruksjoner er lette konstruksjoner og kan derfor være utsatte for svingninger. Dynamiske analyser og global statikk er derfor en viktig del av vår arbeidshverdag, i tillegg til dimensjonering av tverrsnitt og knutepunkter. Gjennom vår prosjektering bidrar vi til å sikre trygge og rasjonelle bygg. Vårt fagmiljø samarbeider tett med industrien, og tilegner seg førstehåndkompetanse innen både leveranse og montering.     

Livssyklusanalyser/LCA-analyser

Sweco kan bistå med hele spekteret av LCA- eller livssyklusanalyser. LCA er en metode brukt for å beregne miljøbelastningen et produkt eller en tjeneste vil ha i et livsløpsperspektiv. Livssyklusanalyser inkluderer utslipp fra råvareutvinning og energiforbruk i produksjon, utslipp knyttet til transport og utslipp produktet/tjenesten genererer når det er i bruk. Våre rådgivere har lang erfaring med LCA-analyser og gjør også vurderinger av hvordan produktet kan brukes igjen etter avhending. Våre klima- og miljørådgivere tilbyr også analyser av de ulike miljøindikatorene, som eksempelvis forurensing, toksisitet og forsuring. 

Swecos klima- og miljørådgivere kan også utarbeide klimagassbudsjett og klimagassregnskap for selskaper og organisasjoner, og for prosjekter i ulike sektorer.  Vi har også eksperter som kan utarbeide miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for ulike produkter.  

Livssykluskostnader / LCC

Swecos LCC-rådgivere har lang erfaring med å utarbeide kostnadsanalyser som tar hensyn til både pris og fremtidige kostnader. Vårt mål er å sørge for gode løsninger som sørger for optimal drift gjennom hele byggets eller anleggets levetid. Våre LCC-rådgivere bistår med sin ekspertise fra tidligfase til gjennomføring og selvfølgelig også når bygget er i drift. Resultatet av våre LCC-analyser lagres i et FDV-system, slik at investeringen utnyttes til det fulle. 

Ombrukskartlegging

Våre miljørådgivere jobber med flere prosjekter innen ombrukskartlegging. I forbindelse med riving av bygg og konstruksjoner kartlegger våre miljørådgivere hvilke materialer som kan gjenbrukes. Disse funnene presenteres i en teknisk tilstandsrapport. Swecos rådgivere tilbyr også miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner som skal rives, og identifiserer miljøskadelige stoffer og sikrer at disse håndteres riktig. Våre miljørådgivere utarbeider også miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner, slik at materialer i bygget håndteres i samsvar med lov og forskrift. Våre eksperter kan også gjennomføre avfallsanalyser underveis i prosjektet.  

Sirkulærøkonomi i byggeprosjekter

Sirkulærøkonomi og sirkulære løsninger handler om å unngå at avfall oppstår. Våre ingeniører prosjekterer med fokus på både material- og kostnadseffektivitet. Vi bruker «design out waste»-metoden for å redusere kapp og svinn, og slik ivareta sirkulariteten i sine prosjekter. I vår prosjektering legger vi til rette for en minimering av materialbruk, klimavennlige materialer og bruk av giftfrie materialer. Dette gir et lavt klimagassutslipp både i bygge- og driftsfasen. 

Sirkulærøkonomiske tjenester

Sirkulærøkonomiske tjenester inngår også i Swecos miljørådgiveres tjenestetilbud. I forbindelse med oppføring av bygg kan våre eksperter utarbeide en renovasjonsteknisk plan som sikrer en god håndtering av avfallet som oppstår i driftsfasen, i henhold til kravene som stilles fra myndighetene. Våre miljørådgivere kan dimensjonere og prosjektere avfallsrom og avfallsanlegg, som for eksempel avfallssug og brønner. Vi har også kompetansen som kreves for å planlegge systemer for kildesortering, og gjennomfører avfalls- og plukkanalyser på vegne av ulike oppdragsgivere. 

Sirkulærøkonomi og sirkulærøkonomiske løsninger er et fagområde i sterk vekst, og i Sweco samarbeider vi tett på tvers av landegrenser for å sikre best mulig kunnskap- og kompetansedeling.  

Daniel Adolfsson

Avdelingsleder Bygg, Oslo

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Kristian Rommetveit Dahl

Avdelingsleder Bygg og anlegg, Bergen

Siv Hilde Bjørkkjær

Avdelingsleder Grønn Utvikling, Oslo

Kari Lundeby Tunli

Avdelingsleder Bygg, Ski

Usikker på hvem du skal kontakte?

Eller finner du ikke den du leter etter? Send oss en henvendelse, så setter vi deg i kontakt med riktig rådgiver.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.