0 of 0 for ""

Byafossen kraftferk, en blå turbin er avbildet.

Energi, miljø og industri

Vannkraft 

Siden 1921 har Swecos eksperter bidratt med prosjektering og design av dammer, inntak og vannveier over hele verden. Våre kraftverkrådgivere bidrar til planlegging, prosjektering og rehabilitering av alt fra store og komplekse kraftanlegg til småkraftverk.

Noen av våre prosjekter

Prosjektering av Dam Skjerkevatn Arkitektur og byutvikling | Energi, miljø og industri
Dam sjerkevann sett fra innsiden av dammen. Her ser man vannet møte demningsveggen. Plastringen er i stein. i bakgrunnen ser man toppen av trekledde fjellsider
Prosjektering av Dam Finnflot Arkitektur og byutvikling | Energi, miljø og industri
Dam Finflot etter rehabilitering. Solen går ned over betongdammen. Fjelltoppene i bakgrunnen er dekket med snø,

Dam

Sweco har 100 års erfaring fra damprosjektering og jobber i dag med dammer i alle konsekvensklasser. Våre damrådgivere bistår i alle faser av et damprosjekt; fra planlegging og forprosjekt, til oppfølging i byggetid og ferdigstillelse. Våre eksperter har erfaring fra rehabilitering og utviding av eksiterende dammer og oppføring av nye damanlegg. Vi utarbeider også revurderinger, tekniske planer, kontrollplaner, konsekvensklasseutredninger, hovedtilsyn og beredskapsplaner for prosjekter av ulik størrelse.  

Sweco ligger i front når det kommer til heldigital damprosjektering. Vi løser tradisjonelle utfordringer på nye måter med ny teknologi, noe som sparer både tid og kostnader – uten at det går på bekostning av kvalitet. Vi har NVE-godkjente fagansvarlige innenfor fagområde I, II, III, IV og V for alle konsekvensklasser. 

Kraftverk

I 100 år har Sweco vært en ledende leverandør av ingeniørtjenester til utbygging, utvidelse og rehabilitering av vannkraftanlegg. Vi har spesialister innen alle nødvendige fagdisipliner, og utfører tjenester i alle faser knyttet til kraftstasjoner, dammer, tunneler, rørgater og bergrom innenfor vannkraftutbygging. Vi planlegger og deltar i bygging av alt fra store og komplekse kraftanlegg til småkraft, fra de første utredningene, til prosjektering og oppfølgingen i driftsfasen. 

Vi ivaretar ikke bare de tekniske sidene ved et kraftverk, men også anleggets helhet gjennom vurderinger av livsløp, sikkerhet, miljøhensyn og lønnsomhet, alt forankret i damsikkerhetsforskriften. Våre spesialister er spredt over hele Norge, og samarbeider tett på tvers av kontorer, og med god forståelse for hverandres faglige leveranser. 

Elektromekanisk utrustning

Swecos elektromekaniske faggruppe bistår fra idé til igangsetting av alle typer vannkraftverk. I opprustnings- og utvidelsesprosjekter gjennomfører vi anleggsmålinger, virkningsgradsmålinger og fingerprintmålinger for å sjekke tilstand på turbiner og generatorer og annet elektromekanisk utstyr. Vi utfører dynamiske beregninger av vannvei og aggregater med tanke på økt slukeevne, effektkjøring, gjennomfører produksjonsberegninger og økonomisk analyser med tanke på lønnsomme investeringer. Eventuelle miljømessige konsekvenser avklares i samarbeid med fagfolkene i Swecos miljøgruppe. Våre spesialister, mange med lang erfaring fra leverandørindustrien, utarbeider tilbudsforespørsler, bistår med valg av leverandører, utarbeider kontrakter, og følger opp tilvirkning og frem til idriftsettelse og overlevering.

Hydrogeologi og vassdragshydraulikk

Swecos eksperter på hydrologi og vassdragshydraulikk vurderer flom- og erosjonsfare og utarbeider flomsonekart. Våre prosjekter dekker alt fra kapasitetsberegninger for mindre kulverter og bruer til flomanalyser for infrastrukturutbygginger. Swecos hydrologer utfører også produksjonsberegninger, mulighetsstudier, Due Dilligence, magasinoppmåling og analyser av effekten av miljøtiltak i vassdrag, flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger, samt utarbeidelse av beredskapsplaner i vannkraftprosjekter. Sweco har et aktivt hydrometrimiljø som gjennomfører oppmåling i vassdrag og innhenting av data som brukes som grunnlag i hydrauliske modeller. Swecos fagmiljø har lang erfaring og består av NVE-godkjente rådgivere innen hydrologi, hydraulikk og flomavledning.

Generator, -apparat og kontrollanlegg

Vannkraft har lenge vært den viktigste fornybare energikilden for produksjon av elektrisk energi her til lands. I dag er Sweco Nord-Europas største aktør innenfor prosjektering og bygging av vannkraftanlegg. Generatoren, med tilhørende apparat- og kontrollanlegg, er blant primærkomponentene i et vannkraftsanlegg. Flere av våre medarbeidere har over 40 års kompetanse på prosjektering av produksjonsanlegg innenfor gjeldende regelverk. Vi foretar beregninger, risikovurderinger og levetidsanalyser. I tillegg forhandler vi med leverandører om innkjøp av komponenter og kontrollerer at byggherrene får det de har bestilt.

Konsesjonssøknader

Alle som skal utføre inngrep i vassdrag som berører allmenne interesser av et visst omfang, må søke konsesjon. Dette kan være inngrep relatert til vannkraft, akvakulturanlegg eller lignende. Swecos spesialister bistår med å kartlegge konsesjonsplikt, finne de mest optimale utbyggingsløsningene og utforme konsesjonssøknader. Vi har ekspertise innen alle fagområdene som må involveres i en konsesjonssøknad. Vi legger stor vekt på at våre tekniske eksperter samarbeider tett med miljøekspertisen for å finne optimale løsninger for økonomi og miljø, noe som øker sjansen for å få konsesjon. Vi utfører miljøundersøkelser og teknisk befaring, gjør hydrologiske beregninger og utarbeider miljørapporter med konsekvensutredning i henhold til planlagt utbygging. 

Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør
Bilde av Ingvill Storøy, team energi

Ingvill Storøy

Kontaktperson Energi, Vest

Anders Bostad

Regionleder, Energi Oslo

Kari Haugan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Usikker på hvem du skal kontakte?

Våre eksperter står klare til å hjelpe deg. Send oss din henvendelse, så hører du tilbake fra en av oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.