0 of 0 for ""

Norsk skog i solnedgang.

Energi, Miljø og industri

Miljø

Det er ikke til å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men vår påvirkning på omgivelsene kan minimeres. Swecos miljørådgivere og –spesialister jobber helhetsorientert med alle miljøaspekter og hjelper det offentlige så vel som private kunder. 

I dag kan miljøproblematikk ofte oppleves som en utfordring som kan forsinke gjennomføringen av et prosjekt, men med bred erfaring og stor faglig tyngde sørger Swecos miljørådgivere for at natur og miljø ivaretas – uten å gå på bekostning av prosjektets mål.  

Miljøundersøkelser av Tjuin Næringsområde Miljø
Bildet viser et isdekket hav, og næringsområdet i det fjerne. Bak er det store fjell.
Konsekvensutredning for reindrift Miljø
Bildet viser rein som krysser et jorde

Biologisk mangfold, naturmangfold og biodiversitet

Bevaring av naturmangfold er grunnlaget for vår eksistens, livskvalitet og velferd, og er et særlig viktig utredningsområde. Sweco gjennomfører større og mindre kartlegginger og utredninger av natur og biologisk mangfold over hele landet, både på land, i ferskvann og sjø. Våre eksperter har spesialkunnskap innen biologi, naturforvaltning, økologi, naturtyper, arter (fremmede arter og truede/rødlistede), økosystemtjenester, samt restaurering, avbøtende tiltak og økologisk kompensasjon ved utbygging. 

Forurenset grunn

All grunn med mistanke om forurensning må undersøkes ifølge forurensningslovenI Sweco samarbeider vi med små og store kunder for å løse utfordringene på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Våre rådgivere har lang erfaring fra undersøkelser av grunn og forslag til tiltak. Swecos miljørådgivere kan bistå med miljøtekniske grunnundersøkelser i alle faserrisikovurdering, tiltaksplan og sluttrapport. Alt i henhold til gjeldene regelverk og veiledere. Vi kan også hjelpe med søknader og kommunikasjon med myndighetene.  

Luftforurensning

I Sweco bistår vi med å sikre god luftkvalitet i henhold til relevante regelverk og retningslinjer (T-1520), gjennom å utrede lokale luftforurensninger. Boliger, barnehager og omsorgsboliger er eksempler på steder folk oppholder seg som er følsomme for luftforurensning. Våre eksperter bistår med reguleringsplan, områderegulering, konsekvensutredning og planforslag i alle boligutviklings- og samferdselsprosjekter. I tillegg kan våre tverrfaglige team utarbeide luftsonekart og utredninger som inkluderer svevestøv og nitrogendioksid, samt andre komponenter i forbindelse med luftkvalitet. 

Miljøledelse

Miljøledelse brukes for å regulere prosjekters innvirkning på ytre miljø. Våre erfarne miljørådgivere tilbyr oppfølging rundt alle miljøaspekter, blant annet utslipp til vann og luft, naturmangfold, forurenset grunn, massehåndteringsplanlegging, CO2-utslipp, materialvalg og avfallshåndtering. Våre rådgivere tilbyr oppfølging, mindre undersøkelser og bistand i alle faser av både små og store prosjekter. Som for eksempel feltundersøkelser og søknader i henhold til forurensningslovverket.   

Våre miljørådgivere setter miljømål for prosjektet i samarbeid med byggherre, og sikrer at prosjektene følger krav fra lovgivning og andre føringer nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg er vi opptatt av våre kunders miljøstrategier, visjoner og mål. Swecos oppdrag omfatter blant annet miljøoppfølging i prosjekter med utarbeidelse av plan for ytre miljø (YM-plan), miljørisikovurdering, miljøoppfølgingsplan (MOP) og utarbeidelser av søknader, for eksempel utslippstillatelser. I Sweco utreder vi risikovurderinger av miljøaspektene, og implementer tiltakene i prosjektene. Slik blir hensynet til ytre miljø ivaretatt, og risikoen for negativ miljøpåvirkning redusert. Våre rådgivere er erfarne med miljøsertifiseringsverktøyene CEEQUAL og BREEAM. 

Marint miljø

Sweco har god erfaring med marine undersøkelser og miljøovervåkning forbundet med blant annet utslippssøknader og tiltak i sjø. Vi utfører miljøtekniske undersøkelser av sediment, kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold og resipientundersøkelser. Vi kan bidra i hele prosessen fra planlegging av det aktuelle tiltaket, utføring av feltarbeid, og utarbeide nødvendige søknader til miljømyndighetene. Våre rådgivere har også solid erfaring med konsekvensutredninger og restaureringsprosjekter. 

Ferskvannsmiljø og akvatiske undersøkelser

Ferskvann er premisset for ethvert liv, og er under press gjennom blant annet arealbeslag, forurensning, hydrologiske endringer og klimapåvirkning. Flere steder er vann en knapp ressurs, og ferskvannsøkosystemene blir stadig mer sårbare. I Sweco har vi lang erfaring med ferskvannsvurderinger og akvatiske undersøkelser. Med tverrfaglig kompetanse finner våre rådgivere løsninger som ivaretar hensynet til akvatisk liv i samfunnsutviklingen. Våre eksperter bistår med vannkjemiske undersøkelser, bunndyrundersøkelser, fiskeundersøkelser og bestandsundersøkelser. Slik avdekker vi kjemisk og økologisk tilstand, og kan videre utvikle avbøtende tiltak for å ta vare på artene som har tilhold her. 

Konsekvensutredninger og planlegging

Forskrift om konsekvensutredninger legger rammene for hvilke tiltak som skal utredes. Sweco har førstehåndskunnskap om hvilke fag dette gjelder, og når man er pliktig til å utføre en konsekvensutredning (KU). Våre eksperter kan utføre, lede og samordne alle fag innen konsekvensutredningen, for både prissatte og ikke-prissatte temaer. Der det ikke er krav til KU gir våre rådgivere innspill fra de aktuelle fagene inn i planarbeidet. I Sweco har vi lang erfaring med konsekvensutredninger og planarbeid i alt fra store samferdselsprosjekter til prosjekter for kommuner og private aktører. Våre rådgivere har solid kunnskap om myndighetskrav og sektorlovgivning. 

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturarvens potensial for å oppnå sosial bærekraft ligger hovedsakelig i betydningen kulturarven har for identitet, tilhørighet, livskvalitet og helse for alle. Sweco arbeider med å forutse og bedømme konsekvenser av inngrep i kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljø. Vi bistår i alle faser i av store og små prosjekter. Våre eksperter har kompetanse innen alle typer kulturminner, både arkeologiske minner, krigsminner, teknisk- industrielle kulturminner, bygningsmiljø og kulturlandskap. Vi har særlig god kompetanse innen transformasjon av kulturmiljø og tilrettelegging for ny bruk av eksisterende bygningsmasse. Rådgiverne våre tilbyr bistand i alt fra konsekvensutredninger, stedsanalyser, kulturhistorisk stedsanalyser (DIVE), miljørapporter, kulturminnedokumentasjon, kulturminneplaner, konsesjonssøknader, rehabilitering, transformasjon og rådgivning. Underveis i prosjektet holder våre rådgivere tett kontakt med kulturminnemyndighetene, og har førstehåndskunnskap om lokale, regionale og nasjonale retningslinjer og føringer som er forankret i lovverket gjennom kulturminneloven og plan- og bygningsloven.  

Reindrift

Reinbeiter omfatter rundt 40 prosent av Norges landareal. En viktig forutsetning for vellykkede plan- og utbyggingsprosesser er kunnskap om reindriftens driftsvilkår og behov. I Sweco har vi ekspertkompetanse på reindriftsfaglige spørsmål og utredninger. Våre rådgivere har kompetanse og forståelse for både naturgitte, sosiale og kulturelle forhold. Vi bidrar med konsekvensutredninger, foreslår prosjektforbedringer i plan- og utbyggesaker og bistår i kontakt og dialog med reinbeitedistrikter. I tillegg kan vi gjøre evalueringer, tiltak og bistå med utviklingsprosjekter som bærekrafts- og klimaanalyser for reindrift. Swecos eksperter har lang erfaring med å kartlegge og vurdere reindriftsinteresser i plan- og konsesjonssaker. Vi vet hva som kreves for at utbyggingsprosjekter skal være i tråd med norsk lov og internasjonale konvensjoner om samiske næringer. 

Støyforurensning

Støyforurensning gir økt risiko for helseplager, og påvirker natur, miljø og trivsel i by- og lokalområder så vel som på arbeidsplasser og i privatboliger. Swecos eksperter på akustikk har solid fagkompetanse innen kartlegging av støyforurensning i alle typer omgivelser og miljøer, og vi tilrettelegger for tett samarbeid ved både utredning og oppfølging. Nøyaktige og effektive prosesser er viktig for å gjennomføre pålitelige utredninger og støymålinger. Vi benytter alltid nyeste teknologi for å måle etter gjeldende standarder, og tar også i bruk tilleggsinstrumenter som akustisk kamera, som bidrar til lokalisering av støykilder. Swecos akustikere tar del i prosjekter på tvers av landet, og bistår med støykartlegging av alt fra masseuttak og akvakulturanlegg, til prosessindustri og gruver – for å nevne noen. Gjennom våre prosjekter, som er spredt over hele landet, har Swecos akustikere fått bred erfaring fra ulike typer oppdrag og kan bidra med kontinuerlig støymåling, utredninger og bistand til utbedring av støyforhold.

Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør
Bilde av Ingvill Storøy, team energi

Ingvill Storøy

Kontaktperson Energi, Vest
Bilde av Karel Grootjans

Karel Grootjans

Miljø, Oslo

Kari Haugan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Siv Hilde Bjørkkjær

Avdelingsleder Grønn Utvikling, Oslo

Nysgjerrig på hvordan Swecos miljørådgivere kan hjelpe deg?

Swecos miljørådgivere jobber i prosjekter til lands og til vanns, i lavlandet og på høyfjellet. Vil du vite hvordan de kan bistå i ditt prosjekt? Eller er du usikker på hvem du skal kontakte? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.