0 of 0 for ""

Vei i norsk natur.  Våt asfalt rundt sving.

Infrastruktur og samferdsel

Akustikk i samferdselsprosjekter

Vegtrafikkstøy, flystøy og jernbanestøy bidrar til plager og negativ helsepåvirkning for mange mennesker i Norge i dag. Med fortetting av byer og tettsteder, bygging av nye veier og jernbaner, samt vekst i flytrafikk, er det viktig å ha fokus på støykonsekvenser i alle bygg- og anleggsprosjekter.   

Swecos rådgivere kan bidra med spisskompetanse innenfor samferdselsstøy.  Vi utreder støy i små og store samferdselsprosjekter, i tett by og langs motorveier og banelinjer.

Beregning og måling av støy og vibrasjoner

Mange samferdselsprosjekter kan skape støy som kan være til plage for mennesker i nærmiljøet. Når en ny vei eller jernbanetrasé skal etableres, utfører våre spesialister beregninger av støy og vibrasjoner til de berørte områdene. Basert på disse beregningene utarbeider vi en beskrivelse av støynivået, og foreslår støytiltak basert på de aktuelle forholdene. I ferdige eller eksisterende anlegg utfører vi målinger der det er behov for kontroll, eller der andre grunner gjør behovet for målinger gjeldende. Vi har gode, effektive prosesser til å gjennomføre beregninger, målinger og vurderinger i alle planfaser, samt solid fagkompetanse innen støy og vibrasjon.    

Støyanalyser

Støy fra samferdsel, spesielt veitrafikk, utgjør en risiko for plager og negative helseeffekter. Swecos rådgivende ingeniører innenfor akustikk har lang og variert erfaring med å beregne og analysere effekten av støy på mennesker. De sørger for skjermingstiltak og tiltak på bygninger i veiprosjekter, og bistår eiendomsutviklere og andre som skal bygge i støyutsatte områder, slik at alle myndighetskrav er oppfylt og kvaliteten blir best mulig.   

Sweco bruker de beste beregningsverktøy, og har moderne akustisk måleutstyr og lang erfaring med avanserte målinger i felt. Flere av våre medarbeidere er superbrukere av programvaren Spacemaker.  

Akustikk, oslo

Pål Szilvay

Akustikk, Øst
Bilde av Kjell olav Aalmo, akustikk

Kjell Olav Aalmo

Akustikk, Midt og Nord
Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter
Jenny Luneng

Jenny Luneng

Akustikk, Vest

Usikker på hvem du skal kontakte?

  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.