0 of 0 for ""

Infrastruktur

Geo

Norge er et land med krevende grunnforhold. Swecos rådgivere har erfaring fra all byggevirksomhet, uavhengig av om det er vei- og baneprosjekter, boligbygg eller næringsbygg. Vi gjennomfører fundamentering, reguleringsplaner, grunnundersøkelser og grøfteundersøkelser i stor og liten skala. Våre eksperter kan bistå fra tidligfase til oppfølging i byggetidSwecos geoteknikere og ingeniørgeologer har lang erfaring med alle typer grunnforhold, og har spisskompetanse innen kvikkleire og snøskred.  

Snart kan Langøyene tas i bruk igjen

Noen av våre prosjekter

Områdestabilitetsvurdering
Bildet viser kart over Knattås
Bekkeåpning av Julsbergbekken
Bildet viser åpningen av Julsbergbekken et år etter åpning. Platting og sti over elven, med grøntarealer på begge sider.
Kvartal 1
Bildet viser en gravemaskin som jobber med utgraving av næringstomten
Miljøtiltak Langøyene
Langøyene på sommerstid. Strandområdet er fylt med byggematerialer som skal brukes i forbindelse med miljøtiltak

Geoteknikk

Geoteknikkfaget omfatter grunnarbeid og fundamentering, vurdering av område- og skråningsstabilitet, setninger av bygg og konstruksjoner, og andre oppgaver i løsmasserSwecos geoteknikere er involvert i prosjekter som omhandler alt fra grunnarbeider i tidligfase til detaljprosjektering i byggefase.  

Våre eksperter har lang erfaring med infrastrukturprosjekter, nærings- og boligprosjekter og store anleggsprosjekter. Swecos geoteknikere utfører også geotekniske grunnundersøkelser som er nødvendig for å fremskaffe viktig informasjon om grunnens beskaffenhet. 

Ingeniørgeologi

Swecos ingeniørgeologer karakteriserer, vurderer og prosjekterer anlegg som bygges i berg. Våre ingeniørgeologer har lang erfaring fra prosjekter over og under bakken, innen infrastruktur, energiforsyning, industri, bygg og konstruksjoner. Vi tilpasser vår prosjektering etter kundens behov, dette gjør at omfanget av grunnundersøkelser, beregninger, dimensjonering av bergforsterkning og øvrige oppgaver tilpasses hvert prosjekt.  

Geotekniske grunnundersøkelser

Kunnskap om grunnforhold er en viktig del av de fleste byggeprosjekter. Mangelfull informasjon om grunnforhold kan innebære stor risiko for byggherren, derfor bør grunnundersøkelser utføres i en tidlig fase. Sweco er blant de største på grunnundersøkelser i Norge, og våre eksperter utfører det meste innen geotekniske grunnundersøkelser, eksempelvis totalsondering, trykksondering, installasjon og avlesning av poretrykksmålere og prøvetaking med stempelprøvetaker og naverboring. Gjennom geotekniske grunnundersøkelser kartlegges dybde til fast fjell, fysiske egenskaper og lagdeling til løsmasser i grunnen. Resultatene kan brukes til kartlegging av kvikkleire og grunnvannstand.  

Geoteknisk datarapport

En geoteknisk datarapport fra Sweco er en sammenstilling av nødvendig informasjon om grunnforholdene, og inkluderer både undersøkelser utført i felt og resultater fra laboratorieundersøkelser. Datarapporten er grunnlaget for en geoteknisk vurdering av tomten, for eksempel i forbindelse med områdestabilitet eller detaljprosjektering. Våre boreledere har lang erfaring fra grunnundersøkelser og har et av Norges største fagmiljø innen geoteknikk i ryggen.  

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Ved utbygging av områder med mistanke om forurensning er det krav om å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse. Swecos miljøgeologer gjennomfører miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeider miljøtekniske vurderinger og tiltaksplaner for området.

Anleggsteknikk

God planlegging av anleggsteknikk sikrer et gjennomførbart prosjekt. I et byggeprosjekt oppstår det ofte utfordringer knyttet til adkomst til bolig, sperring av vei, deponier og få områder for rigg.  Swecos rådgivere løser disse utfordringene, og bistår med anleggsgjennomføringsrapport, faseplaner, fremdriftsplaner, vurdering av gjennomførbarhet, optimalisering av trasévalg, trafikkavvikling i anleggsperioden, massehåndtering, kostnader, og bistår andre fag i deres vurderinger. Sweco har lang erfaring med massehåndtering i tverrfaglige samferdselsprosjekter, i stor og liten skala.  

Tilkomstteknikk

Alle områder kan ikke nås med maskiner. Våre ingeniørgeologer utfører oppdrag i bratt terreng, og er sertifisert for industriklatring. Sweco har lang erfaring med vurderinger tilknyttet fjell, som tunellbygging, faresonekartlegging, rasvurdering og rassikring. Våre fagfolk har sterk faglig kompetanse innen bergegeologi og bergteknikk. Detaljvurderinger i bratt terreng av erfarne ingeniørgeologer gir de beste input-parametere for videre prosjektering. Disse vurderingene, kombinert med dronebilder og dronescanning til bruk i fotogrammetrimodeller, gir presise- og faglig sterke vurderinger av alle typer stabilitetsvurderinger, i tillegg til beskrivelse av sikringstiltak.  

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er kontroll av et annet foretaks prosjektering eller utførelse. Swecos rådgivere innen uavhengig kontroll har lang erfaring innen kvalitetssikring og kontroll, og tilfredsstiller de strenge kravene til kompetanse i byggesaksforskriften. I Sweco er vi opptatt av å kun kontrollere det forskriften sier du skal kontrollere. Slik kan vi levere et effektivt resultat til våre kunder. Våre eksperter utfører kontroll av kvalitetssikringssystemer, rutiner, prosjektering, utførelse og tar stikkprøver i tråd med regelverket. Våre medarbeidere utfører også utvidet kontroll etter standard (Eurokode 0/ NS-EN 1990:2002) der prosjektering og utførelse følger standard. De kan da også påta seg uavhengig kontroll etter loven. Vi kan utføre kontroll innen alle fag, for eksempel geoteknikk, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. 

Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør

Michal Sperre

Avdelingsleder Geofag og anlegg, Oslo

Marte Augestad Steinsvik

Avdelingsleder Geofag og feltundersøkelser, Bergen

Martin Dyhrberg Pettersen

Avdelingsleder Geofag og feltundersøkelser, Tromsø/Narvik

Vil du vite mer om hva vi tilbyr innen geo?

Våre geoteknikere og ingeniørgeologer jobber i prosjekter over hele landet. Send oss en henvendelse, så kan du lære mer om hvordan de kan bistå deg.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.