0 of 0 for ""

Bilde av rådgiver foran skilt hvor det står vannkraft og energi.

Energi, miljø og industri

Strategisk rådgivning

Swecos Energidivisjon består av fagspesialister og rådgivere med variert bakgrunn. Gjennom tverrfaglig samarbeikan vi bistå våre kunder med både teknisk og strategisk rådgivning. 

Vår kompetanse er bred, og vi samarbeider med eksperter på tvers av Europa.

Due diligence

Eierskifte i virksomheter involverer store verdier og høy risiko. For å redusere denne risikoen, må kjøper vite hvilke verdier og forventede inntekter og kostnader som ligger i virksomheten. Samtidig må selger være trygg på at investoren får presentert et riktig underlag som skaper tillit hos investoren og potensielle långivere. Swecos due diligence-spesialister bistår både kjøpere og selgere i slike prosesser. Vi kjenner alle problemstillinger som kan oppstå i gjennomgangen av et energiprosjekt, ikke minst problemstillinger knyttet til miljø og ressursforvaltning. Vi gjennomfører tekniske, kommersielle og miljømessige selskapsgjennomgåelser for de fleste typer energianlegg i Norge. Vi har de siste årene utført due diligence-prosjekter for store og små vannkraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, datasenter, ladenettverk for elbiler og transformatorstasjoner.  

Vi har vært involvert i flere due diligence-prosjekter, også i samarbeid med våre kolleger i Sweco Sverige. 

Risiko, sikkerhet og klassifisering

Swecos spesialister utfører risikoanalyser for alle typer bedrifter, og gjerne knyttet til drift av anlegg. Det kan være risikovurderinger av mindre, spesifikke områder eller for et helt industrianlegg. Våre fagfolk kjenner myndighetenes strenge krav til eksplosjonsvern og sikring av brennbare væsker og farlige stoffer. Vi utarbeider soneklassifiseringer som danner grunnlag for eksplosjonsverndokument, og bistår produksjonsbedrifter med å vurdere sikring av farlige stoffer. Vi er godt kjent med de strenge kravene til virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften, og vi jobber også med mindre anlegg omfattet av ulike forskrifter. Vår fagkunnskap benyttes ofte i tidlig fase når bedrifter skal etablere produksjon, bygge lokaler eller sette i drift nye maskiner. Vi bistår også med å oppdatere eksisterende risikovurderinger i tråd med nye krav, og utarbeider sikker jobbanalyse (SJA) og arbeidsinstrukser slik at arbeidet gjennomføres på en sikker måte, alt i tett samarbeid med oppdragsgiver.  

Konsesjonssøknader

Alle som skal utføre inngrep i vassdrag som berører allmenne interesser av et visst omfang, må søke konsesjon. Dette kan være inngrep relatert til vannkraft, akvakulturanlegg eller lignende. Swecos spesialister bistår med å kartlegge konsesjonsplikt, finne de mest optimale utbyggingsløsningene og utforme konsesjonssøknader. Vi har ekspertise innen alle fagområdene som må involveres i en konsesjonssøknad. Vi legger stor vekt på at våre tekniske eksperter samarbeider tett med miljøekspertisen for å finne optimale løsninger for økonomi og miljø, noe som øker sjansen for å få konsesjon. Vi utfører miljøundersøkelser og teknisk befaring, gjør hydrologiske beregninger og utarbeider miljørapporter med konsekvensutredning i henhold til planlagt utbygging. 

Interessenthåndtering

Plan- og bygningsloven krever at alle berørte parter i et byggeprosjekt skal få anledning til å uttale seg. Våre dedikerte spesialister planlegger og gjennomfører interessehåndtering i alle typer prosjekter, og i særlig grad industriprosjekter og miljøprosjekter. Vi lager komplette kommunikasjonsplaner og beskrivelser tilpasset prosjektets størrelse og omfang, skriver utkast til brev og gjennomfører arbeidsmøter. Vi kan også legge til rette for og arrangere workshops, folkemøter og lignende arrangementer. Vår jobb er å gjennomføre interessehåndteringen på en så god måte at det oppleves positivt for alle som blir berørt. Vi sørger for å ta de hensyn som må tas overfor naboer, grunneiere, interesseforeninger og alle andre involverte. Fremgangsmåten og omfanget avhenger av prosjektets type og størrelse, og hvilket område det skal etableres i. 

Verdikjeder, strategiutvikling og logistikk

Strømlinjeformede verdikjeder og optimal logistikk kan gi store besparelser for produksjonsbedrifter og grossister. Swecos eksperter bruker velprøvde modeller og verktøy for å lede strategiprosesser og utvikle strategier som danner grunnlag for effektive konseptuelle løsninger for fabrikker, terminaler, lagre og varehåndtering. Vi bistår i hele verdikjeden fra råvarer til levering, og finner løsninger for effektiv logistikk som utnytter driftspotensialet. Vi bistår og leder i alle faser av utviklingsprosjekter for å få frem de rette strategiene for små og mellomstore bedrifter, og for å gi større bedrifter gode rammer for designbasis. Målet er å øke produktiviteten betydelig uten at det krever store investeringer. 

Forbedrings- og endringsprosesser

Sweco har lang erfaring med å hjelpe industri-, miljø- og energivirksomheter med å tilpasse seg skiftende markeder og en ny fremtid. Vi tilbyr løsninger for forbedrings- og endringsprosesser med sterk involvering av ledelse og medarbeidere, og forankrer planer og tiltak som skaper resultater. Våre spesialister på forbedrings- og endringsprosesser kjenner problemstillingene som er relevante for industrien. Vi hjelper med videreutvikling, tilpasninger, fornyelse og effektivisering for å skape en mer bærekraftig produksjon og økt konkurransekraft. Vi gjennomfører analyser av produkter, volumer og lønnsomhet, for å få frem fakta og underlag som gir et bilde av nå-situasjonen, og vi utarbeider og forankrer de prosessene som skal til for å posisjonere virksomheten til en ønsket situasjon i fremtiden. 

Miljøledelse

Våre erfarne miljørådgivere tilbyr oppfølging rundt alle miljøaspekter i alle prosjekter. Det gjelder alt fra materialvalg, CO2-utslipp, utslipp til vann og luft, biologisk forurensning og truede arter. Våre oppdrag omfatter blant annet plan for ytre miljø, miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan. I Sweco utreder vi risikovurderinger av miljøaspektene og implementer tiltakene i prosjektene. Slik ivaretar vi hensynet til ytre miljø, samtidig som vi reduserer risikoen for miljøforurensningSwecos rådgivere har erfaring fra miljøsertifiseringsverktøyene CEEQUAL og BREEAM, og flere er BREEAM-sertifiserte. 

Bilde av Ingvill Storøy, team energi

Ingvill Storøy

Kontaktperson Energi, Vest
Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør
Bilde av Harald Birkeland, team energi

Harald Birkeland

Kontaktperson Energi, Øst og eksport

Anders Bostad

Regionleder, Energi Oslo

Kari Haugan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Nysgjerrig på hva vi kan tilby innen strategisk rådgiving?

Usikker på hva vi kan tilby eller usikker på hvem du skal kontakte? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra en av våre rådgivere.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.