0 of 0 for ""

Arealplanlegging

Overordnede areal- og reguleringsplaner

Å utarbeide overordnede areal- og reguleringsplaner er tidkrevende og komplekse juridiske prosesser som krever bred forankring. Sweco har dyp innsikt i arbeid med alle typer arealplaner for offentlige og private aktører. Vi har lang erfaring med å utvikle overordnede areal-, område- og detaljreguleringsplaner. Våre rådgivere har ekspertisen som kreves for å håndtere planer og prosesser i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) i hele landet. Sweco bistår med å skape forutsigbarhet for samfunnet og våre kunder, og hvordan interessenter skal involveres i planprosessene. Konsekvensutredning, medvirkning, prosessledelse, ROS- og GIS-analyser og mulighetsstudier er blant verktøyene vi anvender.

 

Mulighetsstudier 

Alle som vurderer å sette i gang større tiltak kan ha behov for å få skissert hvilke muligheter som ligger innenfor prosjektets rammer. I Sweco har vi kreative arkitekter, landskapsarkitekter, by- og arealplanleggere og andre tekniske fagfolk som behersker dette fagfeltet. Vi bistår gjerne eiendomsutviklere med å kartlegge de beste alternativene. Våre rådgivere går systematisk til verks for å stille krav og definere mål om hva kunden ønsker å oppnå. Sweco utarbeider konsepter, synliggjør, rangerer og siler alternativer som er best egnet til å gå videre med for ytterligere detaljering i tett dialog med kunden.

Konsekvensutredninger 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges, og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Konsekvensutredninger kan favne bredt og involvere mange fag. Sweco gjennomfører alle typer utredninger og analyser, og har omfattende erfaring og spisskompetanse med å koordinere og sammenstille disse. Våre rådgivere sikrer åpne prosesser slik at alle berørte parter blir hørt. Vi benytter de nyeste veiledere og håndbøker, og kan gjøre samfunnsøkonomiske analyser, regne kost/nytte og skille mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, som påvirkning på blant annet nærmiljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold. Vi skreddersyr våre team for det enkelte prosjekt i samråd med kunden.

ROS-analyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) skal sikre hensynet til samfunnssikkerhet, og er et krav i alle arealplaner som innebærer utbygging i henhold til Plan- og bygningsloven. Sweco har fagfolk over hele landet som jobber med ROS knyttet til flomfare, skredfare, terror, grunnforhold, forurensing, kritisk infrastruktur og andre viktige samfunnsmessige aspekter. ROS er et krevende og sammensatt fagfelt som krever bidrag fra mange ulike fag, og kan involvere sentrale aktører som NVE og Mattilsynet. Like viktig som den enkelte fagkompetansen er det å kunne sette sammen inputen fra fagene til en helhetlig analyse. Denne ekspertisen har vi i Sweco. Vi kan også bistå med å utarbeide overordnede ROS-analyser for kommuner.

Medvirkning 

Alle som blir berørt av arealplanprosesser har krav på tilstrekkelig informasjon om hva som foregår, og de skal få anledning til å bli hørt. Dette er viktige prinsipper som er nedfelt i Plan- og bygningsloven. Sweco har lang erfaring med å håndtere slike medvirkningsprosesser. Våre fagfolk er eksperter på gjeldende krav og hvilke interessenter som berøres. Grunneiere, naboer, velforeninger, barn og unge, interesseorganisasjoner og andre skal ha rett informasjon til riktig tid, og våre erfarne fagfolk kan organisere gruppearbeid, workshops, allmøter eller andre arrangementer som best mulig når frem med budskapet. Vi benytter tilpassede digitale og analoge verktøy som til enhver tid er mest hensiktsmessige for å nå bredt ut. Flere av våre rådgivere bistår også kunder med utarbeidelse av medvirknings- og kommunikasjonsstrategier, samt formidling av budskap i ulike sosiale medier, nettsider, presse og annen type media.

Prosessledelse 

Sweco har sertifiserte prosessledere som er eksperter på å få alle berørte parter i en prosess til å skape samhandling og dialog. Vi fasiliterer medvirkningsprosesser slik at budskapet når frem til alle parter på mest lettfattelig måte. Målet er å forsikre seg om at mottaker faktisk forstår hva konsekvensen av et tiltak betyr. Våre prosessledere skaper et rom for dialog der interessentene får komme med sine syn. Sweco gjennomfører prosessledelse for offentlige og private kunder, og vi har bygget opp kompetanse i mange prosjekter over lang tid.

GIS-analyser

GIS-analyser gir mulighet til å kartlegge, organisere, visualisere, koble og analysere geografiske data. Slike analyser er viktige for å få frem alle mulige konsekvenser en utbygging av infrastruktur eller boliger vil forårsake. Ved hjelp av GIS-analyser kan våre eksperter sy sammen informasjon for å finne en ideell jernbane- eller motorveitrasé, eller identifisere sårbare områder i forbindelse med bolig-, hytte- eller vassdragsutbygging. Det handler om å finne muligheter for tiltaket, men også hva som kan begrense det. Våre eksperter har solid kompetanse på alle ledende programvarer, og er drillet i å identifisere, sammenstille og presentere vitale data.

Fylkeshuset i Bergen Bygninger
Bildet viser en illustrasjon av hvordan auditoriet i fylkestingssalen i Bergen vil se ut. Vegger, gulv og tak er i tre, samt møblene. Vinduet dekker en hel vegg.
Mjøstårnet Brumunddal Bygninger
Bilde av Mjøstårnet som blir bygget

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

I Sweco har vi mange dyktige prosjektledere

Vil du komme i kontakt med en av dem? Send oss en henvendelse, så setter vi deg i kontakt med riktig person.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.