0 of 0 for ""

Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Dal, Tånes – Lindesnes kommune

Sweco Norge AS, på vegne av Tånes Gårdsutvikling, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsel om oppstart av detaljregulering for Dal, Tånes – planID 202306.

Planområdet innbefatter eiendommene med gnr/bnr: 10/1, 103, 199, 228 og 229.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, lekeplass og nødvendig infrastruktur. Planområdet er del av reguleringsplan for Saudalsheia fra 1992 hvor arealet i hovedsak er regulert til boligformål.

Det vurderes til at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i KU-forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Fullstendig varsel, samt planinitiativ og oppstartsmøte med kommunen finnes elektronisk på: www.sweco.no og www.lindesnes.kommune.no.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale.

Eventuelle innspill eller opplysninger til planarbeidet eller utbyggingsavtalen kan sendes til Sweco Norge AS v/ Toni S. Sinnes, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand (eller på epost: toniskagestad.sinnes@sweco.no), innen 08.08.2024.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.


Vedlegg: 

Kopi av annonse

Varslingsbrev

Planinitiativ / Referat fra oppstartsmøte

Møtereferat – Avklaring etter kommunestyrets vedtak