0 of 0 for ""

Detaljregulering Ørin Nord – Melding om utvidelse av planområde og oppheving av eldre plan

Sweco Norge AS, på vegne av Verdal kommune, ga i mai 2022 melding om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørin Nord (planID 5038-2022004). I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det nå utvidelse av det opprinnelige planområdet.

Formålet med planen er å legge til rette for arealer til lagring av store stålkonstruksjoner knyttet til havvind og oppdrett. Bakgrunnen for utvidelse av planområdet er å tilrettelegge for en helhetlig adkomstløsning til Ørin Nord, via Sandøra.

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til offentlige trafikkområder, friområde og friluftsområde i sjø og vassdrag, samt industri med tilhørende buffersoner mot verneområdet. Som følge av utvidelsen av planområdet, ønsker Verdal kommune å oppheve gjeldende reguleringsplan for Ørin Nord (planID 5038-2007011) i sin helhet etter vedtak av ny plan.

Ved opprinnelig varsel i 2022 ble det vurdert at tiltaket skal konskevensutredes mht. naturmangfold. Utvidelsen av planområdet er vurdert å ikke utløse krav om ytterligere konsekvensutredning.

Kjente grunneiere og rettighetshavere, offentlige myndigheter og berørte parter vil få egen skriftlig melding.

Planområdet er vist i kartutsnittet, og er på ca. 990 daa totalt. Opprinnelig varslet planområde er vist i rødt. Områdene det nå varsles utvidelse for er vist i grønt.

Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til: Sweco Norge AS v/Stine Bakkan, Ogndalsvegen 2, 7713 Steinkjer eller på e-post til stine.bakkan@sweco.no.

Frist for merknader er 24. mai 2024.Vedlegg:

Brev til berørte parter

Kart med planavgrensning

Fastsatt planprogram