0 of 0 for ""

Detaljregulering for Tjensvollveien 31 og 33, Hillevåg Bydel i Stavanger

Sweco Norge AS søker på vegne av Mosvannet Park Bolig AS om reguleringsendring for deler av plan 2628, Detaljregulering for Tjensvollveien 31 og 33, Hillevåg Bydel i Stavanger. Planendringen omfatter delfelt B2 og B3.

Reguleringsendringen omfatter delfelt B2 og B3, som er plassert i den sørlige delen av planen. Disse er regulert til boligformål og forblir regulert til boligformål. Gjeldende regulering legger til rette for flermannsboliger innenfor delfeltene. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for tomannsboliger og deling av tomter. I tillegg foreslås det å tilføye bestemmelser knyttet til frittliggende sportsboder i delfeltene.

Fradelingssøknaden søker delfelt B2 delt i to tomter og delfelt B3 delt i fire tomter, totalt seks tomter.

Eventuelle innspill til planen kan sendes innen 22. mai 2022 på epost til sigrid.salicath@sweco.no, med kopi til Stavanger kommune postmottak@stavanger.kommune.no, eller med brev til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2, 4031 Stavanger.

Vedlagte dokumenter:

Copy link
Powered by Social Snap