0 of 0 for ""

Sted

Jessheim sentrum

År

2020 – 2021

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

Våre fag

Landskapsarkitektur og VA

Skybruddsplan og forprosjekt overvannsløsninger for Jessheim

Jessheim sentrum står overfor nye utbygginger og fortetting, og kommunen har tidligere erfart at flomveier og viktige muligheter for overvannsløsninger går tapt når overvann og klimatilpasning ikke blir inkludert tidlig nok i arealplanleggingen.
Sweco ble høsten 2020 bedt om å lage en skybruddsmasterplan for kommunen. Denne skulle kartlegge viktige flomveier og prioriteringer for tiltak/tiltaksområder ved klimatilpasning av Jessheim sentrum. Planen skulle være en helhetlig overvannstruktur, og skal bli et viktig innspill i det videre arbeidet med utviklingen av Jessheim.

For å kunne gjennomføre kartleggingen ble det bygget en flommodell over ledningsnettet og overflaten. I modellen ble det blant annet simulert et klimajustert 200-årsregn, og det ble laget kart med resultater fra analysene. Videre ble det undersøkt hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere konsekvensene av ekstremnedbør. Resultatet av dette er en skybruddsmasterplan som viser hvilke områder som har behov for et særlig fokus på sikring av flomveier og fordrøyning av overvann. Planen gir også forslag til løsninger, og viser hvilke overordnede føringer som bør ligge til grunn for videre arealplanlegging.

To av de mest sentrale områdene i Jessheim sentrum er for tiden under utvikling, og det skal lages områdereguleringsplaner for stasjonsområdet, rådhusplassen og området «S5» i byplanen. Skybruddsmasterplanen som Sweco har utarbeidet viste at begge områdene er flomutsatt ved ekstremregn, og at løsninger for overvannshåndtering må planlegges for større områder, og ikke bare ett og ett planområde av gangen. Ullensaker kommune ba derfor om at det skulle utredes overordnede overvannsløsninger i et forprosjekt for disse to områdene, slik at løsningene kan legges til grunn som premisser for områdereguleringen. Overvann skal løses på en helhetlig måte i planleggingen, og samtidig inngå som attraktive, karaktergivende og estetiske elementer i byen.

Dette forprosjektet er en konkretisering av tiltakene som ble foreslått i skybruddsmasterplanen for Jessheim. Prosjektet ble initiert av planavdelingen i Ullensaker kommune, og VA var i stor grad også involvert. Nøkkelen til å finne de gode løsningene var tverrfaglig samarbeid, og løsningene i forprosjektet ble presentert og diskutert med en bred gruppe deltakere fra ulike fagområder underveis i prosjektet. Fra Sweco har fagområdene VA og landskapsarkitektur stått for hovedarbeidet, og andre faggrupper har vært involvert etter behov.

I forprosjektet har Sweco identifisert og utredet tiltak som må ligge som presmiss i den videre utviklingen av områdene Rådhustomta og S5. Blant tiltakene som er utredet er en gjenåpning av det historiske bekkeløpet gjennom S5, og utvikling av et flerfunksjonelt, blågrønt område som tåler oversvømmelse når ledningsnettet i nærheten ikke har kapasitet til å ta unna vannet. For Rådhustomta er det illustrert hvordan en blågrønn dam kan samle og håndtere overvann fra det nye torget på rådhusplassen, og hvordan viktige flomveier bør utformes for å unngå skade på bygninger og forsinkelse i trafikken. En viktig del av forprosjektet har også vært å vise hvordan løsningene kan gi kvaliteter utover det rent hydrauliske, blant annet ved å styrke mobilitet i området, utvikle grønne forbindelser og løfte områdenes estetiske kvaliteter.