0 of 0 for ""

Sted

Drammen

År

2021-2022

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Våre fag

Landskapsarkitektur og VA

Mulighetsstudie overvannsløsninger for Drammen kommune

Åssiden i Drammen er et område med bratt terreng som ender i en flat elveslette og området har tidligere hatt problemer ved kraftig nedbør (ekstremværet Petra i 2015). I forbindelse med separering av fellesavløpssystemer i områdene som er tilknyttet kulverten i Betzy Kjelsbergs vei, ble Sweco engasjert for å utrede mulige overvannsløsninger.

Utgangspunktet for prosjektet var et konkret kapasitetsproblem i ledningsnettet, men i mulighetsstudien ble det også lagt stor vekt på at tiltakene skulle bidra til å heve områdets robusthet mot klimaendringer. Et helhetlig blikk på overvannssituasjonen var derfor et av de viktigste nøkkelpunktene.

Tiltakene som ble utredet i mulighetsstudien inkluderte blant annet bekkeåpning av Sletningsdalsbekken til Drammenselva, fordrøyning av overvann på multifunksjonelle flater, åpne flomveier og nye traseer for overvannsnettet. Det ble også gjort en vurdering av det planlagte separeringskonseptet og en rekke kapasitetsøkende tiltak. Tiltakene ble kostnadsvurdert, og det ble gitt en anbefaling om valg av løsning og veien videre. Som grunnlag for utredningen ble det modellert ulike scenarioer i kommunens ledningsnettmodell. Prosjektet tok også i bruk resultatene fra en tidligere flommodell (overflatemodell).

I løpet av prosjektet var det god og tett dialog mellom Swecos rådgivere og Drammen kommune. For å sikre forankring på tvers av fagområdene i kommunen tok Sweco initiativ til en tverrfaglig workshop med deltakere fra flere kommunale enheter. Fokuset under workshopen var å se på tverrfaglige muligheter i forbindelse med overvannshåndtering. Det ble jobbet med å kartlegge hvilke behov de ulike enhetene hadde i området, hvordan de kunne jobbe sammen for å finne gode løsninger på de ulike utfordringene. Målet var å finne løsninger som ville komme alle de forskjellige enhetene til gode.