0 of 0 for ""

Sted

Agder

År

2020 – 2022

Oppdragsgiver

Nye Veier AS

Størrelse

ca 50 000 timer

Våre fag

CEEQUAL, BIM, Vei, trafikk, konstruksjoner, akustikk, luftforurensning, ytre miljø, drikkevann, kulturminner, naturmangfold, miljøledelse, plan mfl.

E39 Mandal – Lyngdal øst

Miljøledelse

Sweco har fått i oppdrag å utarbeide en komplett detaljreguleringsplan i henhold til vedtatt områdereguleringsplan. Planen skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av det nye veganlegget, samt en trafikksikker løsning for påkobling mot eksisterende E39 ved Herdal. Strekningen er på ca. 25 km og inneholder to kryss med tilførselsveier, flere bruer og tunneler. Veien skal reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t. Det skal utarbeides en reguleringsplan som gir handlingsrom for entreprenørens detaljprosjektering i neste fase. Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. Byggestart for strekningen er planlagt i 2023, med ferdigstillelse i 2026.

Sweco har ansvar for å følge opp ytre miljø i detaljreguleringen. Som en del av dette er det utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som fastsetter miljømål for prosjektet. Det er satt funksjonskrav og forslag til tiltak for å sikre at ytre miljø ivaretas i prosjekterings-, bygge- og anleggsfasen samt i driftsfasen for veianlegget. MOP dekker fagtemaene støy og vibrasjoner, luft- og lysforurensning, forurensning til jord og vann, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturarv, naturressurser, energiforbruk og klimagassutslipp, materialvalg og avfallshåndtering og klimatilpasning.

En bekk renner gjennom en tynn skog med grønn mose

Det utarbeides oppdaterte klimagassberegninger for prosjektet i detaljreguleringen som skal brukes aktivt videre i valg av alternative løsninger og materialer. For å få best mulige klimagassberegninger har prosjektet vært nyskapende ved at en gjør fysiske målinger av dybden til berørte myrer.

Den nye veien ligger hovedsakelig i jomfruelig terreng, med flere vann, elver og bekker. Det utføres derfor en kartlegging av førtilstand i berørte vannforekomster med hensyn på biologiske verdier, fysiske og kjemiske forhold. Denne danner grunnlag for utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift og søknad om fysiske tiltak i vassdrag som skal sikre ivaretakelse av sårbare vassdrag.  Det arbeides tett med byggherre og aktuelle myndigheter.

Som en del av arbeidet med ytre miljø utarbeides det også en matjordplan som vurderer hvordan matjord skal ivaretas, lagres og istandsettes for å begrense tap av matjord og produksjonspotensial som følge av veitiltaket.

Copy link
Powered by Social Snap