0 of 0 for ""

Sted

Sandnes

År

2019 – 2021

Oppdragsgiver

Sandnes Eiendom

Størrelse

ca 130 daa

Våre fag

Arealplanlegging, landskapsarkitektur, vann og avløp, vegplanlegging, arkitektur

Detaljregulering og landskapsarkitektur

Lundeområdet

Sweco Norge AS er engasjert av Sandnes Eiendom til å detaljregulere Lundeområdet i Sandnes kommune. Planområdet består av offentlige tjenester og uteområder. Sweco bistår Sandnes Eiendom med planprosessen og utarbeider alle plandokumenter. LARK i Sweco er aktivt med i utforming av planen.

Hensikten med planen er å detaljregulere et større område på Lundehauget som inneholder barneskole, ungdomsskole, sykehjem, omsorgsboliger m.m. Hovedformålet med reguleringen er å legge til rette for følgende:

  • Utvidelse av Lunde bo- og aktivitetssenter med inntil 60 nye sykehjemsplasser.
  • Utvidelse av Lundehaugen ungdomsskole med forsterket avdeling.
  • Utvidelse av Sørbø barneskole med plass til en ny parallell i 1.-7. trinn.
  • Mindre utvidelse av Haugen 25 og mer brannsikre løsninger.
  • Alternativ aktivitetsflate på eksisterende grusplass.
  • Tryggere skolevei.

 

Satelitt bilde over Lundehaugen, Viser mange gater og hustak blant flere grøntarealer

Landskapsarkitektur

Swecos eksperter har i tett samarbeid Årstiderne Arkitekter ved Sweco Danmark utarbeidet stedsanalyse, konseptutvikling og forslag for en overordnet landskapsplan som viser mulige utbyggelser, samt konsept for utvikling av friområdene i hele planområdet. Ved en tett dialog med kommunen og godt samarbeid med en kreativ landskapsarkitektkollega i København har det blitt landet et sterkt og bærekraftig konsept og gode, målrettede løsninger.

Verdiskaping 

Sweco jobber for at planområdet skal tilrettelegges og kunne brukes av alle, uavhengig funksjonsnivå, alder, etc. I forbindelse med planarbeidet har det vært gjennomført barnetråkkregistreringer og det har vært møter med representanter fra ulike institusjoner og brukergrupper i planområdet. Medvirkningen har påvirket utviklingen av planforslaget. Planområdet er preget av en bil-orientert planlegging, og i planarbeidet jobbes det med å prioritere myke trafikanter og fremme mer miljøvennlige transportmetoder.

Fagkompetanse og tverrfaglighet

I prosjektet har Sweco benyttet sin fagekspertise innenfor Plan, VA, Veg og Landskapsarkitektur. Arkitekttjenestene i prosjektet leveres av Asplan Viak og Arkipartner. Alternative aktivitetsflater er relativt unikt i Norge, og landskapsarkitektene innhentet erfaring fra Sweco Danmark i forbindelse med utarbeidelse av konsept.