0 of 0 for ""

Sted

Litj Majavatn, Brenna, Grane kommune

År

2019 – 2020

Oppdragsgiver

Statens vegvesen, Region Nord

Størrelse

27 000 m2

Kryssingsmuligheter av E6 for rein

Statens vegvesen (SVV) har utbedret en strekning på 26 mil av E6 fra fylkesgrensen Trøndelag/Nordland til Bolna i Rana. Langs denne vegstrekningen har vært flere ulykkesstrekninger og flaskehalser for trafikken mellom Nord- og Sør-Norge. E6 krysser også gjennom områder som har stor verdi for samiske reindrift, blant annet tradisjonelle flyttleier som er viktige for årstidsflyttingeneNye standarder for vegbygging medfører ofte større skjæringer og fyllinger. Disse gjør det vanskeligere for reinen å krysse veien.  

Swecos innsats 

Delstrekningen Lille Majavatn – Brenna (ca. 19 km) i Grane kommune berører svært viktige reindriftsområder. Totalentreprenør Hæhre/Aas-Jakobsen måtte ha reindriftsfaglig hjelp til å løse flere store utfordringer. Sweco var underleverandør til Aas-Jakobsen med fagansvar for naturmangfold, og i sluttfasen ble dette utvidet til også å gjelde reindrift. Vinteren 2019-2020 jobbet vi intenst sammen med Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, Aas-Jakobsen og SVV samt reindriftmyndighetene, for å finne gode løsninger. Løsningene måtte gi sikre og effektive kryssingsmuligheter for reinen, være teknisk/økonomisk gode for Vegvesenet og følge kravene i reindriftsloven.  

Bærekraftig løsning 

Resultatet ble blant annet etablering av en 50 m bred overgang (økodukt) over en stor skjæring, utflating av fyllinger og skjæringer på flere strategisk viktige steder langs delstrekningen, nye ledegjerder og sperregjerder, m.m.  Før overgangen kunne bygges måtte tiltaket godkjennes av Landbruks- og matdepartementet (LMD), fordi den tradisjonelle flyttleien måtte legges om (jfr. reindriftsloven). Sweco utarbeidet søknaden og vegvesenet fikk positivt svar fra LMD i mai 2020. Søknaden inneholdt beskrivelser av dagens forhold, hvor den nye overgangen skulle plasseres og en detaljert beskrivelse av hvordan overgangen skulle utformes for å gjøre den attraktiv for reinen. Tilsvarende beskrivelser laget vi for de andre lokalitetene hvor reinen må krysse E6 i vegbanen.  

Overgangen og de andre tiltakene ble bygget sommeren 2020, og i april – juni 2021 kommer reineierne til området med sine flokker. De vil etter all sannsynlighet oppleve tiltakene som en god løsning på et vanskelig problem. Vegvesenet har uttrykt at dette er gode, bærekraftige løsninger på problemer som eksisterer – og som ofte oppstår når det bygges ny infrastruktur i områder med samisk reindrift. 

Bildet viser E6 i solnedgangen. På bildet ser man en gravamaskin som står på en bru, som vil bli kryssingsbru for rein
Bild