0 of 0 for ""

Sted

Agder

År

2018 – 2020

Oppdragsgiver

Nye Veier

Størrelse

30 MNOK

Våre fag

CEEQUAL, BIM, Vei, trafikk, konstruksjoner, akustikk, luftforurensning, ytre miljø, drikkevann, kulturminner, naturmangfold, miljøledelse, plan mfl.

Områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst

Sweco har utarbeidet områdereguleringsplan med KU for ny 4 felts E39 mellom Mandal og Lyngdal. Strekningen er ca. 25 km og går hovedsakelig i en helt ny trasé. Området strekker seg gjennom kommunene Lindesnes (tidligere Mandal og Lindesnes) og Lyngdal, og er en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Gjennom arbeidet med planprogram ble det satt fokus på silingsprosess for å avgrense utredningskorridorer. Dette arbeidet ble gjennomført i samarbeid med ekstern samarbeidsgruppe, bestående av kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører. KU arbeidet ble så gjennomført på bakgrunn av planprogrammet. Områdereguleringen hadde store utfordringer knyttet til enkelttemaer som for eksempel drikkevann og vilt. Gjennom fokus på risikohåndtering ble dette håndtert slik at planen ble vedtatt. Oppdraget bestod også av et FoU-prosjekt, «Kortreist stein», som ble utført i samarbeid med UIA og lokal entreprenør. Der ble det utredet og analyserte bruk av stedlige masser for å redusere både kostander og klimagassutslipp.

Områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal Øst er den første vedtatte områdereguleringen, gjennomført av Nye Veier AS. Prosjektet har hatt et stort fokus på medvirkning og Sweco har bl.a. introdusert en digital medvirkningsplattform for informasjon til og innspill fra befolkningen. Løsningen som omtales som «Din E39» og tilbyr 3D visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog. Ved lansering av denne medvirkningsportalen sikret prosjektet en fremtidsrettet og innovativ medvirkningsprosess i en tidlig fase. Prosjektet utarbeidet i denne anledning filmer, en også rettet spesielt mot barn og unge. Denne filmen har over 24000 klikk.  Målfokus har medført at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet har økt blant annet gjennom betydelig reduksjon av kostnader (1,7 MRD) og økt trafikantnytte.  Prosjektet har utarbeidet et faglig godt grunnlagsmateriale av høy kvalitet, som har medført at anbefalinger fra prosjektet har stått støtt gjennom de kommunale prosessene. Kommunikasjonsarbeidet som ble utført sikret en god dialog og har tillitt mellom konsulent, oppdragsgiver og kommunale- og regionale instanser. 

Det ble gjennomført spredningsberegninger av lokal luftkvalitet i henhold til T-1520 for de ulike alternativene i områdereguleringen. Beregningene ble utført med programvaren CadnaA med tilleggsmodulen Option APL for luftforurensning. Arbeid med modell og gjennomføring av beregninger ble gjort i tett samarbeid med vår akustikk-avdeling da de benytter samme grunnlagsprogramvare (CadnaA). 

Copy link
Powered by Social Snap