0 of 0 for ""

Åpning av Julsbergbekken

Sted

Haugenstua, Oslo

År

2012 – 2015

Oppdragsgiver

Sundt & Thomassen AS/Oslo kommune, Bymiljøetaten

Våre fag

Overvann, VA, hydrologi, biologi og geoteknikk

Bekkeåpning, Julsbergbekken i Oslo

På oppdrag for Bymiløetaten i Oslo Kommune har Sweco bistått i arbeidet med åpning av Julsbergbekken som har gått i rør/kulvert i området mellom Høybråten og Haugenstua i Oslo. Bekkeåpningen var en del av parkprosjektet Bygger’n med lekeplass. Bekkeåpningens lengde er ca. 300 m. I tett samarbeid med Bymiljøetaten og landskapsarkitekter fra Sundt & Thomassen ble det først utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag for bygging. Dette ble bearbeidet videre gjennom en detaljeringsfase, og etter anbudskonkurranse ble bygging iverksatt.

Sweco har dimensjonert bekkeløpet etter å ha beregnet dimensjonerende vannføring. Hydrologene har beregnet nødvendige steinstørrelser, tverrsnitt på bekkeløp og detaljoppbygging av bekkebunn (som ligger over grunnvannstand). Videre har en bistått med detaljering av «tilførselpunkt for overvann til bekk» og tilpasning til Statens vegvesens samtidige bygging av høyhastighets gang- og sykkelveg. Geoteknikk har bistått hydrologene med vurdering av nødvendig massesammensetning/siktekurve for bunnsubstrat i bekken, og biologene har bistått med vurdering av hvilke planter og vekster som egner seg i bekken.

VA-ingeniørene har detaljert «påslipp» tilbake til bekkelukking og mulighet for tilførsel av rent vann i eventuelle tørkeperioder.

Prosjektet ble nominert som kandidat til Oslo Bys arkitekturpris i 2016.
Bekken har gitt nytt liv til et område som har ligget brakk langs jernbanelinja mellom Høybråten og Haugenstua, og området brukes nå flittig av beboere, barnehager og skoleklasser.