0 of 0 for ""

Kunngjøring: Varsel om oppstart av detaljregulering for Omdal steinbrudd i Tokke kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Sweco Norge AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Omdal steinbrudd, på vegne av grunneier Jan Olav Kollberg. Planområdet og lokalisering er vist på vedlagte oversikts- og varslingskart, her ser du planområdets plassering i kommunen og detaljert avgrensning. Planområdet utgjør omlag 190 daa, og tar for seg deler av eiendommen gnr./bnr. 26/4. Planområdet er identisk med reguleringsplanen Omdal skifer (plan ID: 20080003), vedtatt 02.12.2008. Denne planen er ikke lenger gyldig.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for uttak av skifer. Planen vil bygge på reguleringsplan for Omdal skifer. I gjeldende kommuneplan for Tokke kommune (plan ID: KOMPLAN_20), vedtatt 13.09.2005, er arealet satt av til LNF-område.

Sweco Norge AS har gjort en vurdering etter KU-forskriftens §§ 6, 8 og 10. Det er konkludert med at planen ikke løser krav om konsekvensutredning. Vurdering av KU-kravet konkluderer likevel med at det bør gjennomføres en faglig utredning av tema knyttet til støy, naturmangfold og miljø (landskap og vilt). I tillegg bør omdisponering av LNF-området utredes planfaglig, samt at ROS-analyse bør utarbeides.

Reguleringsplanen vil være hjemmelen for en senere søknad om driftskonsesjon etter mineralloven. Grunneier har som intensjon å samordne reguleringsplanprosessen med prosessen rundt søknad om driftskonsesjonen, som vil initieres av fremtidig drifter av steinbruddet.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Alexander Stettin tlf. 416 90 212 eller som e-post til alexander.stettin@sweco.no.

Synspunkt eller opplysninger som regnes å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til alexander.stettin@sweco.no eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi sendes til Tokke kommune, postmottak@tokke.kommune.no, alternativt til Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen.

Frist for tilbakemeldinger: 14.10.2020

Vedlegg