0 of 0 for ""

Kunngjøring: Varsel om oppstart av detaljregulering av Montana, Bergen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Montana energianlegg med omkringliggende område.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt, lukket kompaktanlegg for BKK delvis under bakken nord på BKKs eiendom, etablering av kraftlinjer i kabel ovenfor eksisterende trafostasjon, ny boligbebyggelse og barnehage på BKKs eiendom med eventuelle utearealer for barnehagen øst for eiendommen, et lukket parkeringsanlegg under BKKs eiendom og utbedring av tilkomst til området for gående, syklende og kjørende i Lægdesvingen og Johan Blytts vei, samt turvei fra nedre stopp for Ulrikken opp til Montana.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 25. august 2020 til: Sweco Norge AS v/Wilhelm Holst Skar, Fantofvegen 14p, 5072 Bergen.

Merknaden kan også sendes: wilhelm.skar@sweco.no

Merknaden må merkes: «Smartby Ravneberget – boliger og barnehage».

Varsel om oppstart

Referat fra oppstartsmøte

Mottakere naboliste

Høringsliste offentlige mottakere

Plangrense til oppstartvarsel