0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: Detaljregulering av næringseiendom – gnr. 50 bnr. 18 m.fl. – Foss-Eikeland, plan 201917, Sandnes kommune

MERKNADSFRIST: 29.11.2019

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for industribebyggelse i et eksisterende industriområde på Foss-Eikeland. Planen skal konsekvensutredes.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2, 4031 Stavanger, eller e-post: sigrid.salicath@sweco.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller som e-post til: postmottak@sandnes.kommune.no.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/

Varselbrev med vedlegg

Referat oppstartsmøte

Planinitiativ

Planprogram