0 of 0 for ""

Kan reduksjon av karbonutslipp i infrastruktursektoren bidra til å løse klimakrisen?

Tall fra UK viser at infrastruktursektoren står for mer enn 50 prosent av landets karbonutslipp. I 2050 kan dette ha økt til 90 prosent. Skal man redusere disse utslippene må mye gjøres i tidligfasen av prosjekter.

Da The Global Risk Report for 2020 ble presentert på World Economic Forum kom det frem at klima ble vurdert som den største trusselen verden står overfor. Samtidig ser man at myndigheter, storbyer og store organisasjoner erklærer klimakrise. Disse erklæringen har ført til løfter om store reduksjoner av karbonutslipp. Selv om målene om nullutslipp har økt, er det få som vurderer de tilhørende kostnadene.

Frem til nå har utslipp knyttet til bygging av infrastruktur blitt oversett til fordel for operasjonelle utslippsmål. Nå er det tid for endring. For skal man nå målet om nullutslipp, og dermed forhindre de katastrofale følgene av klimaendringene, må vi redusere utslipp forbundet med ulike former for infrastruktur som transport, vann, avfall og energi.

I dag står ulike deler av infrastruktursektoren for over 50 prosent av karbonutslippene i flere land, blant annet i UK. Om vi ikke handler nå kan tallet ha nådd 90 prosent innen 2050. For som følger av økt befolkningsvekst og urbanisering, øker også behovet for ny og forbedret infrastruktur i Europa.

– Effektiv infrastruktur kan redusere både karbonutslipp og kostnader til et visst punkt, dette kan man gjøre gjennom å redusere materialbruk og ved å minimere byggevirksomheten. Dette er likevel ikke nok om vi skal nå målet om nullutslipp, sier Lewis Barlow, direktør for karbon og bærekraft i Sweco UK. 

Teknologi som kan redusere utslipp

Akkurat nå utvikler Swecos eksperter teknikker som kan bidra til karbonreduksjon. Ved hjelp av parametrisk design skal algoritmer kunne bidra til å identifisere den optimale karbonkostnadsløsningen. Før dette blir en realitet, må karbonreduksjon implementeres i tidligfasen av alle infrastrukturprosjekter.

“Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis” er den første, av en rekke rapporter, i årets Urban Insight-serie. Årets Urban Insight-tema er ‘Climate Action’, og i løpet av året vil vi publisere flere rapporter som viser hvordan vi kan planlegge byer som tåler dagens og fremtidens utfordringer.

Du kan lese rapporten her.