0 of 0 for ""

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot lokal byutvikling i Norden. Resultatet er en rapport som viser hvordan små- og mellomstore nordiske byer kan bli, og forbli, attraktive.

Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Initiativet er finansiert av Nordisk ministerråd og 18 nordiske byer har deltatt i prosjektet.

– Målet med prosjektet har vært å utvikle en felles nordisk strategi som viser hvordan nordiske byer kan utvikle sin attraktivitet, gjennom et inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig, sier prosjektleder Anja Husa Halvorsen i Sweco.

Strategien er basert på kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder som måler bymessig kvalitet og bærekraft basert på FNs bærekraftsmål.

Kontekst legger føringer på byutvikling

Rapporten viser hvordan ulike byer kan implementere bærekraftsmålene i sin byplanlegging, og Anja trekker frem at nordiske byer har flere av de samme verdiene.

– Tillitt til styresmakter, åpenhet, likhet, kvalitet på offentlige tjenester, teknologisk utvikling og fokus på miljøvennlig transport står sterkt i de fleste nordiske byer i dag. Disse kvalitetene bidrar til at nordiske byer anses for å være gode å leve i.

Til tross for sine likheter, er det også variasjon mellom byene. De er av ulik størrelse, møter ulike utfordringer og har ulike behov.

– Hva som er attraktivt varierer mellom byene, derfor fremlegger vi ulike retningslinjer man kan velge. Hver strategi kommer med forskjellige indikatorer for attraktivitet og bærekraft, og tanken er at byene kan anvende disse når de planlegger. Det finnes ikke én riktig måte å gjennomføre god byplanlegging på, og det har vi tatt høyde for i rapporten.

Skal gjøre FNs bærekraftsmål anvendbare

I arbeidet har FNs bærekraftsmål om Bærekraftige byer og samfunn stått sentralt. Prosjektgruppen har også operasjonalisert flere av målene slik at byene kan implementere dem i sin planlegging.

– Sentralt i målene står tanken om å gjøre byene mer robuste, sikre like muligheter for innbyggerne og å skape sunne bomiljøer med tilgang på grøntområder. Hvis byene integrerer bærekraftsmålene i sitt rammeverk for planlegging og utvikling vil byene bli mer attraktive og bærekraftige.

I Norge i dag er det flere kommuner som snart møter en ny hverdag. Anja understreker at kommunesammenslåing gir kommunene en unik mulighet til å tenke nytt når de planlegger.

– Jeg håper planleggerne rundt om i landet leser rapporten og henter inspirasjon fra den, avslutter hun.

Rapporten finner du her