0 of 0 for ""

Innovativ prosess på InterCity Dovrebanen

60 Sweco-ansatte har sammen med Rambøll ledet og gjennomført et prosjekt på strekningen Brumunddal-Moelv som vil bli en del av InterCity Dovrebanen. Sammen har selskapene bidratt til å effektivisere planprosessen.

Siden 2015 har Sweco samarbeidet med Rambøll om flere prosjekter på InterCity Dovrebanen. Den 18 kilometer lange strekningen mellom Brumunddal og Moelv som er del av InterCity Dovrebanen, er et av disse prosjektene. Det ble nylig levert, og det med stor suksess.

Bane Nor besluttet tidlig at prosjektet skulle være et pilotprosjekt for å forenkle hvordan de planlegger store prosjekter i tidlig fase. Målet var å finne ut hvordan planleggingen av disse kan effektiviseres.

Sweco og Rambøll har vært med å undersøke dette i sitt arbeid med å lage teknisk hovedplan og konsekvensutredning. De har vurdert flere alternativer for banetrasé med tilhørende kostnader, påvirkninger på landskap og miljø som del av dette arbeidet, og sammen kommet opp med to alternativer som Bane Nor skal diskutere videre med kommunen for å få godkjent en kommunedelplan som grunnlag for videre detaljplanlegging.

En av suksessfaktorene for gjennomføringen av konsekvensutredningen har vært tverrfaglighet og å etablere et godt samarbeid fra start. Å samkjøre de ikke prissatte fagene, altså verdifagene som jobber med alt fra kulturminner, fredede planter, naturressurser, ivaretakelse av mennesker og bomiljø samt landskapsoverblikk, med de tekniske fagene, for eksempel de som tegner sporene, har vært en nøkkelfaktor for økt effektivitet.

Tidligere har det nemlig vært vanlig at de tekniske fagene har prosjektert en teknisk løsning som deretter har blitt vurdert av de ikke prissatte fagene. Det har ført til flere runder med justeringer som kunne ha blitt korrigert for tidligere i prosjekteringen. Å sikre godt samarbeid mellom de ikke prissatte fagene og de tekniske fagene tidlig har bidratt til økt forståelse på tvers av fagområder, og kunnskap om hverandres rammebetingelser tidlig i prosessen. Det har gjort det lettere å ta velbegrunnede beslutninger raskere og dermed gjort prosessen mer effektiv.

Prosjektet viser at denne effektiviseringen har bidratt til å levere prosjektet innenfor de rammene som var gitt, på tross av at omfanget av prosjektet har økt i størrelsesordenen 3000 timer.