0 of 0 for ""

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR PLANFRI KRYSSING AV JERNBANETRASÉ PÅ VESTENG I MYSEN, EIDSBERG KOMMUNE

Bane NOR legger Detaljregulering for planfri kryssing av jernbanetrasé på Vesteng i Mysen (planID 20190004) ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legges ut i samråd med Eidsberg kommune og i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å oppnå sikker kryssing av jernbanetraséen på Vesteng i Mysen. Valgt løsning erstatter dagens usikrede planovergang med ny kulvert med tilhørende veisystem lenger sør, og gir ny og sikker adkomst til tilgrensende eiendommer på østsiden av jernbanen. 

Planlagt løsning vil gi bedre trafikksikkerhet ved kryssing av jernbanetraséen, og samtidig opprettholde reisetiden for togreisende. Det er forsøkt å begrense terrenginngrepene og lengden på ny adkomstvei ved å gå for det minst arealkrevende alternativet. I sum vil prosjektet oppnå målet om bedre trafikksikkerhet, med påregnelig og akseptable negative virkninger for miljø og samfunn.

Planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på rådhuset i Eidsberg kommune, samt på Eidsberg kommune og Sweco Norge sine nettsider.

Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bane NOR. Spørsmål og merknader rettes til: Sweco Norge AS v/ Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer, eller e-post til stine.bakkan@sweco.no. Merk uttalelsen: 10200369 Planovergang Mysen.

Høringsfristen er 6. desember 2019.

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Sammendrag av innspill 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Geoteknisk undersøkelse

Tegningshefte – teknisk detaljplan

VA- og overvannsnotat