0 of 0 for ""

Gardermoen Næringspark

Gardermoen består av en slette med store mengder sand og grus. Den 5000 dekar store næringsparken var tidligere et skogbruksareal, og består i dag av flere delområder med ulik identitet, rolle og transformasjonspotensiale.

– Dette har vært en spennende og krevende oppgave, da det ikke finnes noen mal for hvordan en strategisk plan skal utformes, forteller Swecos landskapsingeniør og assisterende prosjektleder Erik G. Eiklid.

I dag er store deler av området ennå ikke utbygget.

Den strategiske planen som Swecos rådgivere har utarbeidet, legger stor vekt på at området skal bli en attraktiv og levende næringspark. Strategien skal skape forutsigbarhet for både utbyggere og myndigheter på et overordnet nivå, og tar for seg fire hovedtema: Høy arkitektonisk kvalitet, byggeklare tomter for næringsutvikling, god mobilitet for myke trafikanter og grønnstruktur. Disse skal være retningsgivende i arbeidet med fremtidige detaljreguleringer på området.

Helhet og dynamikk
Visjonen i strategiplanen legger stor vekt på kvalitet og estetikk. Bygg, veier og landskap skal være av høy arkitektonisk kvalitet, og materialer og fargevalg skal skape gjenkjennelige områder. Samtidig som næringsparken skal gi et godt inntrykk fra luften og omkringliggende hovedveier, er det også viktig at den blir funksjonell for menneskene som skal bevege seg inne på området. Et av målene er at flest mulig skal velge å gå, sykle og reise kollektivt.

Romslige grøntarealer
I den strategiske planen finnes det også tydelige ambisjoner om at næringsparken skal møte klimautfordringer og sikre bedret folkehelse gjennom grøntarealer og tilgang til gode turområder. Planen inneholder et overordnet konsept for en stor grøntstruktur som både er sammenhengende og gjennomgående. En viktig intensjon med denne delen av planen, er også å legge til rette for at fugler og insekter kan etablere nye leveområder.

Må ha en visjon
Å lage strategi legger grunnlaget for den taktiske prosessen videre. Da er det avgjørende å ha en visjon å holde seg til, mener Eiklid.

– Når vi utarbeider en plan som denne, er det for å legge føringer. Da behøver vi ikke nødvendigvis å være så detaljorienterte, sier Eiklid, som mener at nettopp dette er en av utfordringene i en tidlig fase. – Det kan være en utfordring å få folk til å frigjøre seg fra tanken om den eksisterende situasjonen.

Og nøkkelen til suksess? Å tenke langsiktig.

– Nøkkelen er å ha et langsiktig perspektiv på et tidlig tidspunkt. Du må tenke gjennom hvordan du vil utvikle et område på et overordnet nivå, før det faktisk begynner å utvikles. Det vil være avgjørende for om du klarer å styre utviklingen. Ellers blir det fort utviklingen som styrer planen i stedet.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Ullensaker kommune
  • Swecos team: Fidan Krasniqi, Erik G. Eikild, Gudmund Kvisselien, Frode Løset, Lars Jørgensen, Tove Haugland Udon, Wichada Treepoonpon og Eline Reitan Knudsen
  • Tidsrom: juni-november 2019
  • Området er ca. 5000 dekar. Planen legger føringer med et tidsperspektiv mot 2070