0 of 0 for ""

Sanering av planoverganger ved Langnes, indre Østfold kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av Detaljregulering for sanering av planoverganger ved Langnes i Indre Østfold kommune. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS, på vegne av Bane NOR.

Hensikten med planen er å oppnå en sikker kryssing av jernbanen i området. Planen vil legge opp til sanering av to planoverganger ved Bingen og Stubberud. Bane NOR har videre et ønske om å gjøre vurderinger rundt sanering av eksisterende overgangsbru til Langnesveien 267 og 269. Eksisterende overgangsbru på Langnesveien planlegges erstattet med ny bru, og denne vil utgjøre kobling mellom sør- og nordsiden av jernbanen i området. Det vil tilrettelegges for etablering av nye adkomst- og landbruksveier til eiendommene som blir berørt.

Arealformål i planen vil i hovedsak være samferdselsanlegg. Det vil også være nødvendig å regulere midlertidig bygge- og anleggsområder for å sikre arealer til anleggsgjennomføring.

Varslet planområde er på ca. 140 daa, og avgrensningen er vist med gul linje i kartutsnittet. Videre detaljering og utredning vil avgjøre planens arealbeslag innenfor angitte varslingsgrense. I samråd med Indre Østfold kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Kommentarer eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes innen 09.07.2021 til Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien, Statsminister Torps vei 1A, 1738 Sarpsborg, eller på e-post til ingrid.lien@sweco.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Lien, på e-post eller tlf. 415 54 485.