0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av planarbeid: sanering av planoverganger ved Bækkemovegen, Elverum kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for sanering av planoverganger ved Bækkemovegen i Elverum kommune. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Bane NOR.

Formålet med planen er å oppnå sikker kryssing av jernbanen i området. Fem usikra planoverganger skal saneres og erstattes av ett nytt krysningspunkt. Det nye krysningspunktet, inkl. ny adkomstvei, vil utgjøre ny kobling mellom Kverndalsvegen (fv. 2118) og eiendommene på vestsiden av jernbanen i Bækkemovegen. Plassering av adkomstvei og type løsning for kryssing av jernbanen avklares i planarbeidet.

Arealformål i planen vil i hovedsak være samferdselsanlegg. Det vil også være nødvendig å regulere midlertidig bygge- og anleggsområder for å sikre arealer til anleggsgjennomføring.

Varslet planområde er på ca. 88 daa, og avgrensningen er vist med grønt i kartutsnittet.

I samråd med Elverum kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Kommentarer eller innspill som kan ha innvirkning på plan- arbeidet sendes innen 20.08.2021 til Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien, Statsminister Torps vei 1a, 1738 Sarpsborg, eller på e-post til Ingrid.Lien@sweco.no.

Se www.elverum.kommune.no/plan-bygg-eiendom for mer informasjon om planarbeidet.

Vedlegg

1. Kart over planområdet

2. KU-vurdering

3. Planinitiativ

4. Referat fra oppstartsmøte