0 of 0 for ""

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Sundbygd gård steinbrudd, Steinkjer kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Sundbygd gård steinbrudd i Malm, i Steinkjer kommune.

Det gis med dette også melding om at planprogram for detaljregulering for Sundbygd gård steinbrudd legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av steinbrudd på eiendommen gnr/bnr 712/1 i Malm.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes digitalt til Sweco Norge AS v/ Stine Liaklev Bakkan, e-post: stine.bakkan@sweco.no, med kopi til Steinkjer kommune, Postmottak, 7729 Steinkjer eller som e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no.

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Steinkjer kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 17.06.2020

Vedlegg

Anmodning om oppstart

Planprogram

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte