0 of 0 for ""

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Vinne barnehage, Steinkjer kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Vinne barnehage, Verdal kommune. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny barnehage i Vinne i Verdal kommune, samt å sikre areal til tilhørende ute-/lekeareal.

Eventuelle innspill, kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan sendes digitalt til: Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, epost: stine.bakkan@sweco.no.

 

Vedlegg:

Varslingsbrev Vinne barnehage

 

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Verdal kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart er 19. august.2022.