0 of 0 for ""

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Stiklestad skole, Verdal kommune

Sweco Norge AS, på vegne av Verdal kommune, skal i gang med reguleringsarbeid for Stiklestad skole.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-9 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Stiklestad skole, Verdal kommune. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny barneskole på Stiklestad og sikre areal til mulig idrettsanlegg.

Merknader

Eventuelle innspill, kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til: Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer eller epost: stine.bakkan@sweco.no.

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Levanger kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart er 19.04.2020.

Vedlegg:

Varslingsbrev

Forslag til planprogram

Referat oppstartsmøte