0 of 0 for ""

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Kjønstadmarka 4, Levanger kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Kjønstadmarka 4, Levanger kommune.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i Kjønstadmarka på Kjønstad i Levanger.

Eventuelle innspill, kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til: Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer eller epost: stine.bakkan@sweco.no.

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Levanger kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart er 14.12.2020.

Vedlegg:

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte