0 of 0 for ""

Kunngjøring: Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Tverås deponi, Steinkjer kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Tverås deponi i Malm. Det gis med dette også melding om at planprogram for detaljregulering for Tverås deponi legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av massedeponi for rene masser og evt. bearbeiding av biologisk nedbrytbare masser på eiendommen gnr/bnr 718/1 i Malm. Det er et kontinuerlig og økende behov for massedeponier for ulike typer gravemasser fra lokale og regionale tiltakshavere. I tillegg til selve deponiet er det også behov for infrastruktur på området som muliggjør driften. Området skal etappevis tilbakeføres og etableres til landbruksformål etter oppfylling ved beplantning og tilsåing. 

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale med kommunen parallelt med reguleringsplanen vedrørende deler av adkomstveien til deponiet.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes til Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer eller epost: stine.bakkan@sweco.no, med kopi til Steinkjer kommune, Postmottak, 7729 Steinkjer eller som e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Steinkjer kommune sine hjemmesider.

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 26.05.2020.

Vedlegg

Varslingsbrev – Tverås deponi

Planinitiativ – Tverås deponi

Planprogram – Tverås deponi

Referat fra oppstartsmøte