0 of 0 for ""

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for Guslandrønningen småbåthavn.

 

Til naboer/rettighetshavere/berørte og regionale myndigheter
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for Guslandrønningen småbåthavn.
 Arkivsak-ID: 22/8012

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Guslandrønningen småbåthavn.

Planområdet er ca. 2,9 daa og er avgrenset som vist på kart (se vedlegg). Planområdet vises nederst på nettsiden Reguleringsplaner, https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/, velg aktuell plan.

Planarbeidet vurderes til å ikke utløse konsekvensutredningsplikt etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Formål:  Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåthavn med inntil 35 båtplasser. Det skal kun være gangadkomst til bryggeanlegget. Det vil ikke være behov for parkeringsplasser, da det kun er fastboende og hytteeier som skal ha båtplass. Bryggeplassering og forankring, samt eventuelle tiltak på sjøbunnen, må avklares i løpet av planprosessen.

Planstatus:      Området er i kommuneplanens arealdel for Larvik kommune 2021-2033 avsatt til flg. formål: Småbåthavn – fremtidig.

Området er uregulert.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 07.02.2023.

 

Sweco Norge AS v/Alexander Stettin

alexander.stettin@sweco.no

Pb. 120

3835 Seljord

 

Med kopi til Larvik kommune: postmottak@larvik.kommune.no.

evt. pr. brev til

Larvik kommune

Postboks 2020

3255 Larvik.

Merk med Arkivsak-ID.

Med hilsen,

Alexander Stettin

Senior arealplanlegger

Sweco Norge AS

Vedlegg: