0 of 0 for ""

VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID FOR HANGARVEIEN HYBELBYGG

Sweco Norge AS varsler på vegne av Torp Campus AS igangsetting av detaljregulering for eiendommene gnr. 27/24,35,38,39,40, med flere på Torp i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Planavgrensning er vist i vedlagt kart. Planområdet er på ca. 29,3 daa. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til næring. Området inngår i reguleringsplan for flyplassen Torp. (planID 19970007) vedtatt 23.10.1997. Området hvor det planlegges ny bebyggelse er regulert til byggeområde for kontor, lager m.m.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av et hybelbygg for pilotskolen, samt stadfeste eksisterende bruk av kontorbygg hvor det er gitt midlertidig dispensasjon på vilkår for omgjøring til hybelbygg. Planen omfatter 2 nåværende bygg i Hangarveien 21, samt ett nybygg.

Atkomst vil skje fra Torpveien (E-18). Som et ledd i planarbeidet vil det gjennomføres trafikale vurderinger både med tanke på trafikkavvikling og trafikksikkerhet, samt en vurdering av støyforholdene med særlig henblikk til flystøy.

Foreslåtte endringer og utvidelser av planområdet vurderes ikke å falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (KU-forskriften 22.06.17). Områdene der det skal vurderes ny bebyggelse er avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanen. Ny bebyggelse vil ikke overstige et bruksareal på 15 000 kvm.

Det forventes felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad jf. § 12-15. Samtidig med planvarselet kunngjøres oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale.

Se varsel om oppstart her

Se plankart her

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til Alexander Stettin, 416 90 212 eller Alexander.Stettin@sweco.no

Eventuelle merknader til varselet sendes: Alexander.Stettin@sweco.no innen 16. november 2018. Dersom e-post ikke kan nyttes, sendes innspillet til Sweco Norge AS, kontor Seljord, PB 120, 3840 Seljord.

Kopi av merknader kan sendes til Sandefjord kommune: postmottak@sandefjord.kommune.no Dersom e-post ikke kan nyttes, sendes kopi av innspillet til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord. Kontaktperson i kommunen er Olav Malkomsen. E-post: olm@sandefjord.kommune.no. Telefon: 33416382