0 of 0 for ""

Kunngjøring: Oppstart av detaljregulering Søberg vest, Melhus kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 14-2, varsles på vegne av Prestmo Bolig AS oppstart av detaljregulering Søberg vest, gnr/bnr 90/4 i Melhus kommune. Det varsles samtidig oppstart om forhandling om utbyggingsavtale jf. plan- og bygningsloven §17-4 1.ledd.

Planområdet omfatter hovedsakelig gnr/bnr 90/4, og ivaretar også areal og atkomst for kommunalt pumpehus og siktsoner for atkomst inn til området. Området som reguleres omfattes av eksisterende bebyggelsesplan for Søberg vest delfelt B 2.1 med bestemmelser, hvor området er regulert til boligfelt med rekkehus og noen eneboliger, vegareal, gangareal, lekeområde og VA-anlegg. I kommuneplanens arealdel – KPA Melhus vedtatt i 2014 er reguleringsplan for området videreført.  

Formålet med reguleringsplanen er å justere reguleringsplanen slik at den samsvarer med omkringliggende nyere planer, samt utvikle området til boligformål. Planområdet grenser til fremtidig forlengelse av Prestmovegen i øst, eiendommen gnr/bnr 90/88 i nord, E6 i vest og boligområdet Søberg del av gnr/bnr 88/1 i sør.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredning 01.07.2017.

Varsel om oppstart vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.melhus.kommune.no og Swecos hjemmeside www.sweco.no.

Eventuelle spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt skriftlig eller pr e-post innen 20.08.2020 til: Sweco Norge AS, Sluppenveien 19, 7037 Trondheim eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no.