0 of 0 for ""

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR DETALJREGULERING HAUGERLYKKJA

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelser av planområdet for detaljreguleringsplan for Haugerlykkja, plan-ID 2020p249. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av BoligPartner AS.

10.09.2020 varslet BoligPartner AS oppstart av planarbeid med detaljregulering for felt B25 fra kommuneplanens arealdel i Lillehammer kommune, heretter kalt Haugerlykkja. I planarbeidet jobbes det med utvikling av et boligområde. Underveis i planarbeidet har det blitt behov for å vurdere endret arealbruk utover varslet plangrense til løsning for vannforsyning, overvannshåndtering og oppgradering av kollektivholdeplass på nordsiden av fylkesveg 250 Torpavegen. Utvidelsen omfatter et areal på ca. 82 daa, fordelt på to områder. Opprinnelig varslingsgrense er vist med oransje og utvidet område er vist med grønn i kartutsnittet.

Arealformål i utvidelsen vil i hovedsak være samferdselsanlegg og arealer til teknisk infrastruktur.

I forbindelse med planarbeidet varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- og bygningsloven §17-4.

Skriftlige innspill til utvidelsen sendes innen 23.11.2021 til BoligPartner AS, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar.

Se www.lillehammer.kommune.no og sweco.no for informasjon om planarbeidet.

2021 10 27 Kart med utvidet varslingsgrense_Haugerlykkja

Varselbrev Haugerlykkja