0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – TRONBØL BARNEHAGE I SØR-ODAL KOMMUNE

Melding om oppstart av reguleringsarbeid med parallell plan- og byggesak.

Sweco Norge AS, i samarbeid med Topic Architecture, gir på vegne av Sør-Odal kommune melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8:

Detaljreguleringsplan for Tronbøl barnehage, plan ID 202301.

Formålet med planen er utvidelse av Tronbøl barnehage, samt ny adkomst med parkeringsareal.

Gjeldende reguleringsplan for området er i fra 1975 og er regulert til friområde. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-15 gis det også melding om at det vil være en felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad.

Plangrense er vist i vedlegg. Det varsles et større område enn selve tiltaket for utbyggingen, dette er for å sikre areal for å få gjennomført tiltaket. Planområdet er innenfor kommunens arealer.

Åpent møte

I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanen så arrangerer Sør-Odal kommune et åpent møte hvor man kan stille spørsmål til planarbeidet. Møtet arrangeres på Tronbøl grendehus mandag 20. mars 2023, klokken 18:00-19:00.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Sweco Norge AS
v/Cathrine Heramb Ovrid cathrineheramb.ovrid@sweco.no eller, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg innen 2. april 2023, med kopi til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller postmottak@sor-odal.kommune.no.

Kontaktperson Sør-Odal kommune:
Morten Andreassen – Enhetsleder forvaltning
morten.andreassen@sor-odal.kommune.no, mobil: 417 45 517

Kontaktperson Sweco AS:
Cathrine Heramb Ovrid – Prosjektleder
cathrineheramb.ovrid@sweco.no, mobil: 452 19 742.

Vedlegg