0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR VANNVÅG, PLANID. 2019-02 – KARLSØY KOMMUNE

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av områderegulering for alle eiendommer i Vannvåg i Karlsøy kommune.

Karlsøy kommune skal utarbeide en områdereguleringsplan for Vannvåg med formål om å tilrettelegge for fremtidig arealutvikling og boligutbygging i tettstedet, samt forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter langs fylkesveien. Karlsøy kommune varslet i 2019 om oppstart av reguleringsplanarbeid. Plangrensen gikk da i overkant av fylkesvei 7916 og i bakkant av de bebygde områdene. I forbindelse med oppstartsvarselet i 2019 ble det gjennomført et folkemøte i Vannvåg, hvor det kom flere gode innspill til innhold og omfang i planarbeidet. På bakgrunn av disse innspillene har kommunen valgt å utvide planområdet til å omfatte alt eksisterende, regulert areal innenfor Vannvåg. Det varsles derfor oppstart på nytt. Den nye reguleringsplanen vil erstatte eksisterende planer i området.

 

Følgende reguleringsplaner er gjeldende innenfor planområdet:

 • 1936_197501 Vannvåg
 • 1936_200406 Vannvåg fiskerihavn
 • 1936_201208 Steinuttak Stornes

Karlsøy kommune har besluttet at det skal utarbeides en konsekvensutredning for reguleringsplanen for fagområdene naturfare (ras, snøskred og flom) og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet: 07/09– 21/10-2022, og sendes til berørte grunneiere, naboer, foreninger og offentlige høringsinstanser.

Varsel om oppstart ligger i høringsperioden også ute på nettsider til Karlsøy kommune og oppstart av planarbeidet er varslet i avisa Nordlys 7/9-22.

Eventuelle innspill kan sendes innen 21.10.2022 til Sweco Norge AS ved Britt Cristine Mathisen
E-post: brittcristine.mathisen@sweco.no
Postadresse: Sweco Norge AS, Pb 931, 9259 Tromsø

Kopi sendes til Karlsøy kommune:
E-post: postmottak@karlsoy.kommune.no

Postadresse: Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Vedlegg:

Planprogram Vannvåg til høring

 

Videre saksgang

Mottatte innspill blir dokumentert, vurdert og kommentert som en del av planarbeidet og vil være et grunnlag for utarbeidelsen av et planforslag. Planforslaget behandles i kommunen, og sendes deretter ut på offentlig ettersyn/høring. Det vil da være anledning til å komme med merknader og (for innsigelsesmyndigheter) innsigelser til planforslaget. Disse vil bli vurdert, før planforslaget blir sluttbehandlet i kommunen.

Adresseliste:

 • AVINOR AS avdeling Tromsø lufthavn
 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) region Nord-Norge
 • Fiskeridirektoratet region nord
 • Forsvarsbygg region nord
 • Gamnes utmarkslag
 • Ishavskysten friluftsråd
 • Karlsøy kommune v/driftsavdelingen
 • Karlsøy kommune v/opplæringsetaten
 • Kystverket Troms
 • Mattilsynet lokasjon Finnsnes
 • Norges naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oljedirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Vannøy reinbeitedistrikt
 • Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • SAMEDIGGI Sametinget Tromsø
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen
 • Statsbygg
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Troms Kraft AS
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Troms politidistrikt
 • Troms sivilforsvardistrikt
 • Tromsø kommune
 • L Vågheim
 • Ungdomsrådet
 • Østre Vannøy utviklingslag
 • Berørte grunneiere og naboeiendommer