0 of 0 for ""

Varsel om igangsetting av arbeid med privat detaljregulering for Rørakollen i Bergsbygda

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § varsles det at Sweco Norge på vegne av Tveito Maskin AS starter arbeidet med detaljregulering for Rørakollen. Detaljreguleringsplanen har fått planID 1021. 

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør 57,4 daa. Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

Planen skal erstatte eksisterende reguleringsplaner for planID Røraåsen. Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og LNFR, samt fremtidig område med kombinert formål boligbebyggelse/offentlig eller privat tjenesteyting (K24) i samsvar med Kommuneplanens arealdel.

Planområdet som varsles er større enn arealet satt av i kommuneplanens arealdel. Dette for å vurdere egenheten av skogsmarkområdet ovenfor fremtidige bebyggelse med tanke på skredfare og eventuelle avbøtende tiltak. Intensjonen med planarbeidet er å holde boligbebyggelsen og tilhørende infrastruktur innenfor avsatt formålsområde (B42) og utenfor hensynssone (H520).

Det varsles samtidig oppstart av arbeider med utbyggingsavtale.

Eventuelle spørsmål til planarbeid kan rettes til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin på telefon 41 69 02 12 eller ved e-post til alexander.stettin@sweco.no. Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til alexander.stettin@sweco.no eller per brev. Postadresse: Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no., evt. per brev til Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for tilbakemeldinger 22.10.2021.

Vedlegg:

Varslingsbrev

Notat om KU vurdering

Oversiktskart

Plangrense

 

Copy link
Powered by Social Snap