0 of 0 for ""

Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn – Dueheia Næringspark

Sweco Norge AS, i samarbeid med Vennesla kommune, gir på vegne av Otra Holding AS melding om at planprogram for Områderegulering for Dueheia Næringspark- plannummer 2020005 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.
Formålet med planen er i hovedsak å legge til rette for energiforedlende virksomhet eller annen energi-krevende næring, for eksempel batteriproduksjon samt forskning/utvikling.Oppstart av planarbeidet ble meldt 1. desember 2020 med frist 7. januar 2021. I forbindelse med oppstart ble det informert om at planprogrammet ville bli hørt separat.Tema i planprogrammet er naturmangfold, økosystem-tjenester, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og næ-rmiljø, landskapsbilde, forurensing, vannmiljø, trafikk-situasjon og lokalisering av næringsarealer.

Eventuelle kommentarer til planprogrammet rettes skriftlig til Sweco AS v/ Toni S. Sinnes, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand eller på epost toniskagestad.sinnes@sweco.no.

Frist for merknader til forslag til planprogram er 9. juli 2021.
Mottatte merknader vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem til politisk behandling. Det er Plan- og økonomiutvalget i Vennesla kommune som behandler saken og avgjør om planprogrammet kan fastsettes. Planarbeidet skal deretter gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram. En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert. Det inviteres til digitalt informasjonsmøte torsdag 1. juli kl 18. Påmelding gjøres via toniskagestad.sinnes@sweco.no.

Vedlegg

Melding om høring av planprogram

Planprogram høringsforslag

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

Møtereferat teknisk infrastruktur