0 of 0 for ""

Kunngjøring av høring RV565 Tolleshaug – Soltveit

 

Sweco Norge AS søker på vegne av VLFK om reguleringsendring for deler av plan RV565 Tolleshaug – Soltveit med arm til Manger på Radøy i Alver kommune. Planendringen omfatter et mindre område nord for Slettevegen 243, som skal utvides i forbindelse med eksisterende plan.

Reguleringsendringen omfatter et mindre område langs fylkesvegen 565, nord for Slettevegen 243. Dette mindre område er i kommuneplanen regulert til LNFR formål og vil i reguleringsplanen reguleres til vegformål og annen veggrunn. Hovedformålet med denne reguleringsendringen er å legge til rette for en bedre linjeføring for påkobling til eksisterende veg, i hovedsak i tråd med gjeldende plan.

Eventuelle innspill til planen kan sendes innen 24. oktober 2022 på epost til lene.bjorno@sweco.no, med kopi til Alver kommune postmottak@Alver.kommune.no, eller med brev til Sweco Norge AS v/Lene Bjørnø, Forusparken 2, 4031 Stavanger.

 

Vedlagte dokumenter:

Copy link
Powered by Social Snap