0 of 0 for ""

Sweco Norge AS, gir på vegne av Fuella AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i

samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11:

Detaljreguleringsplan for hydrogenfabrikk Fuella, i Hemnes kommune, plan 2022001

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge og drive et grønt ammoniakkanlegg.

Planområdet ligger i Hemnes kommune, ca. 3,5 km i luftlinje fra Korgen sentrum. Planområde er på 1 078 daa.

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Fuella, er det behov for å gjøre en vurdering av behovet for konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854), som trådte i kraft 01.07.2017.

Det er foreslått følgende utredningstemaer:

Fullstendig varsel, samt referat fra oppstartsmøte finnes elektronisk på kommunens hjemmesider, se planid. 2022001.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding. Eventuelle innspill til varselet rettes skriftlig til Sweco AS v/ Milan Dunđerović, epost milan.dunderovic@sweco.no innen 5. mai 2022.

Mer informasjon og anledning til spørsmål vil være ved to anledninger:

Informasjonsmøte avholdes på Huset Café & Motell, 25. april, kl. 18:00.

Mulighet til uformell dialog med Fuella på Huset Café & Motell, 25. april, kl. 15:00-20:00.