Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Snømåling

Sikre data om snømengder er verdifull for blant annet sikkerhetstiltak og kraftproduksjon

Mye snø på fjellet gir et godt potensial for kraftproduksjon, men også større flomfare.

De fleste skader på infrastruktur og bygninger er relatert til flommer. Når snøen i fjellet smelter, er restultatet ofte en vårflom. Ved hjelp av gode snødata kan vi lage bedre prognoser for størrelsen på flommen og slik bli bedre rustet til å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre eller begrense skader. Derfor er gode snødata viktig. 

Gode snødata gir også vannkraftprodusenter muligheten til å tilpasse produksjonen etter forventet vannemengde. Sikre snømålinger gir god produksjonsplanlegging og reduksjon av økonomiske tap. 

Informasjon om snømengden på fjellet er også nyttig når man vurderer rasfare, og for skianlegg som planlegger drift og distribusjon av snø.

Ved bruk av avanserte georgrafiske analyser kan Swecos rådgivere sikre at ditt område får nøyaktige snømålinger. Sweco har over 20 års erfaring med design av snømålesystemer, utførelse av snømålinger, rådgivning i forbindelse med instrumentering for snømåling og opplæring av personell.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • Wolf-Dietrich
  Marchand
  Gruppeleder hydrologi og hydraulikk
  +4790120744
  Fraq r-cbfg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg