Geofag og naturfare

Ekstremvær er den nye normalen, og flere flommer og økt risiko for skred er et resultat av klimaendringene. Dersom man ikke forutser og sikrer utsatte områder, kan store skader være resultatet. Vi har kompetansen som er nødvendig for å finne løsningene som kan sikre hjem og infrastruktur mot fremtidens skred og flommer.

 • SKREDFAREVURDERING
 • Skredsikring
 • Flomfarevurderinger
 • FLOMSIKRINGSTILTAK
 • Hydraulisk modell
 • Grunnlagsdata
 • Ingeniørgeologi
 • Geoteknikk
 • Tilkomstteknikk
 • HYDROGEOLOGI
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Snømåling

Skredsikring

I skredutsatte områder finnes det en rekke sikringstiltak man kan iverksette for å forebygge skredulykker. Varsling og midlertidig stans kan være aktuelle tiltak langs veier, bane og i forbindelse med anleggsarbeid. For ny eller eksisterende bebyggelse er det kun permanente tiltak som er tilstrekkelig.

Swecos eksperter har lang og omfattende erfaring knyttet til vurdering av hvilke tiltak som er mest effektive og kostnadsbesparende, og kan bistå med å designe og prosjektere ulike tiltak. Vi har erfaring med alt fra rensk og bolting av få steinblokker til prosjektering og bygging av store ledevoller mot snøskred eller flomskred.

Hvert år deler NVE ut skredsikringsmidler for å bidra til å sikre bebyggelse i skredutsatte områder. Sweco kan bistå med kompetansen du trenger i en slik søknadsprosess.

/siteassets/nyheter/flom-og-skred-570-380.jpg

 • André
  Nårstad
  Fagsjef geofag
  +4798459109
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg